نوشیدنی لیموناد گازدار

حاوی حداقل 5% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره لیمو، آب گازدار، شکر، طعم دهنده لیمو، اسید سیتریک

نوشیدنی انگور قرمز گازدار

حاوی حداقل 30% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره انگور قرمز، آب گازدار، شکر، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک

نوشیدنی آلبالو گازدار

حاوی حداقل 30% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره آلبالو، آب گازدار، شکر، طعم دهنده آلبالو، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک

نوشیدنی سیب گازدار

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره سیب، شکر، آب گاز دار، طعم دهنده سیب، اسید سیتریک

کنسانتره پرتقال

غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 3.1-3.4PH
 • 6.5-7.0Acidity
 • -Color
 • 1 ± 63BX

کنسانتره هلو

اسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 3.8-4.0PH
 • 0.9-1.3Acidity
 • -Color
 • 27-28BX

کنسانتره انار

غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 2.9-3.3PH
 • 7-8Acidity
 • 0.7-0.9Color
 • 1 ± 65 BX

کنسانتره انگور سفید

اسپتیک و غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 3-4.5PH
 • 0.7-1.3Acidity
 • 50-60Color
 • 1 ± 65BX

کنسانتره انگور