لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره هفتم از تاریخ 1396/11/01 تا تاریخ 1396/11/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
وحید مظاهری
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۲ ۵۵۰۳۵۷۰۲۹۱۶ PS4
۲
مهدی عالی لو
بندر عباس ۰۹۳۵XXXX۶۲ ۴۴۰۱۸۴۹۳۲۶۳ تبلت
۳
...
--- ۰۹۳۸XXXX۶۱ ۵۵۰۳۴۱۵۴۱۳۵ اسکوتر برقی
۴
جلیل نادم
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۵ ۴۴۰۱۸۴۱۸۹۳۳ ربع سکه
۵
بهزاد زارعی
اراک ۰۹۱۸XXXX۸۱ ۵۵۰۳۴۷۲۱۶۵۴ ربع سکه
۶
عبدالحمید سروری
--- ۰۹۱۵XXXX۷۲ ۵۵۰۳۴۱۸۱۳۱۶ ربع سکه
۷
فریبا احمدزاده
تهران ۰۹۰۱XXXX۹۸ ۶۶۰۰۷۴۵۱۷۰۳ پاوربانک
۸
محمد حسن افشاری
ورامین ۰۹۳۷XXXX۵۷ ۵۵۰۳۳۹۵۸۴۳۸ پاوربانک
۹
معصومه کرمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۵ ۲۲۰۲۷۹۱۷۴۳۵ پاوربانک
۱۰
حکیمه نازوری
زرند ۰۹۱۳XXXX۵۷ ۷۷۰۱۱۱۱۴۷۱۸ پاوربانک
۱۱
...
--- ۰۹۱۱XXXX۷۴ ۵۵۰۳۳۹۳۹۶۴۹ پاوربانک
۱۲
مرجان اسکندری
مشهد ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۲۲۰۲۷۸۴۴۴۴۵۷ پاوربانک
۱۳
محمد جعفری
ورامین ۰۹۱۰XXXX۹۱ ۴۴۸۱۷۶۹۴۳۱۴ مونوپاد
۱۴
عزیز حسن نژاد
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۶۸ ۶۶۰۰۷۴۷۹۶۶۱ مونوپاد
۱۵
...
--- ۰۹۱۷XXXX۳۲ ۵۵۰۳۴۱۶۱۵۶۶ مونوپاد
۱۶
...
--- ۰۹۱۵XXXX۳۶ ۴۴۰۱۷۴۶۰۲۳۷ مونوپاد
۱۷
حسین خورشیدی
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۵۰ ۵۵۰۳۲۰۰۶۳۶۰ مونوپاد
۱۸
اسماعیل قاسمی
تهران ۰۹۳۷XXXX۴۶ ۵۵۰۳۲۴۹۵۷۹۰ مونوپاد
برندگان دوره ششم از تاریخ 1396/10/16 تا تاریخ 1396/10/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد منصوری
شیروان ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۶۶۰۰۷۴۷۵۹۹۶ PS4
۲
نصیبه مختاری
اسلامشهر ۰۹۳۶XXXX۹۷ ۲۲۰۲۷۸۱۰۲۱۲ تبلت
۳
علی زارعی
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۱ ۲۲۰۲۷۴۳۰۸۹۳ اسکوتر برقی
۴
فاطمه طاولی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۶ ۵۵۰۳۲۸۳۱۸۷۹ ربع سکه
۵
زینب بابایی
سمنان ۰۹۱۹XXXX۰۵ ۹۹۰۰۶۱۹۰۵۱۷ ربع سکه
۶
مهرداد اکبری
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۶ ۵۵۰۳۴۵۵۸۵۸۳ ربع سکه
۷
فاطمه اسدی
تهران ۰۹۳۵XXXX۴۰ ۵۵۰۳۳۹۴۵۵۷۷ پاوربانک
۸
امیر خادمی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۱ ۵۵۰۳۴۵۴۳۲۳۴ پاوربانک
۹
رضا قمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۲ ۶۶۰۰۷۵۵۳۰۸۲ پاوربانک
۱۰
...
--- ۰۹۹۰XXXX۴۳ ۴۴۰۱۷۷۸۷۹۳۴ پاوربانک
۱۱
عبدامجید رضایی
کرج ۰۹۳۵XXXX۲۳ ۹۹۰۰۶۲۱۶۵۳۹ پاوربانک
۱۲
...
--- ۰۹۳۹XXXX۲۴ ۲۲۰۰۶۵۶۴۷۶۱ پاوربانک
۱۳
رضا قنبری
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۷ ۴۴۰۱۸۰۶۹۷۵۸ مونوپاد
۱۴
انسیه یوسفی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۴ ۲۲۰۲۵۶۱۲۹۴۴ مونوپاد
۱۵
مهدی مقصودی
شیروان ۰۹۱۵XXXX۴۷ ۶۶۰۰۷۴۷۶۲۹۰ مونوپاد
۱۶
...
--- ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۴۴۰۱۷۳۹۵۲۰۰ مونوپاد
۱۷
رضا قلی زاده
کرج ۰۹۱۲XXXX۷۹ ۲۲۰۲۸۰۰۶۱۲۷ مونوپاد
۱۸
...
--- ۰۹۳۹XXXX۶۳ ۹۹۰۰۶۶۶۰۵۷۶ مونوپاد
برندگان دوره پنجم از تاریخ 1396/10/01 تا تاریخ 1396/10/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
صنم علیزاده
درگز ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۶۶۰۰۷۱۵۵۶۷۲ PS4
۲
حسن رستمیان
ساری ۰۹۱۱XXXX۰۳ ۹۹۰۰۶۲۰۸۶۵۳ تبلت
۳
علیرضا حسین پور
صومعه سرا ۰۹۳۷XXXX۴۰ ۴۴۰۱۸۲۲۶۹۷۶ اسکوتر برقی
۴
...
--- ۰۹۱۳XXXX۷۸ ۵۵۰۳۳۴۱۸۰۱۸ ربع سکه
۵
زلیخا نوتیزه ای
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۶۲ ۵۵۰۳۲۷۰۶۵۴۴ ربع سکه
۶
بهرام مرتضایی
نسیم شهر ۰۹۱۲XXXX۹۸ ۹۹۰۰۶۱۷۷۳۷۶ ربع سکه
۷
مرتضی حجتی
گلستان ۰۹۳۷XXXX۱۱ ۵۵۰۳۳۳۸۲۵۹۹ پاوربانک
۸
مرتضی فرمانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۸ ۲۲۰۲۶۳۵۱۳۵۴ پاوربانک
۹
رسول محمدی
خوی ۰۹۹۰XXXX۶۸ ۲۲۰۰۶۶۹۰۴۱۷ پاوربانک
۱۰
فرشاد آزاد
تهران ۰۹۳۵XXXX۹۶ ۵۵۰۳۴۱۵۹۲۸۶ پاوربانک
۱۱
میترا دستاران
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۶ ۵۵۰۳۳۷۸۷۳۸۳ پاوربانک
۱۲
کاظم علی پور
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۴۳ ۵۵۰۳۴۷۸۵۸۷۱ پاوربانک
۱۳
ابراهیم رضایی فر
پاکدشت ۰۹۱۲XXXX۸۵ ۶۶۰۰۷۱۵۴۰۶۲ مونوپاد
۱۴
امینه عباسی
سمنان ۰۹۱۱XXXX۱۳ ۹۹۰۰۶۲۷۱۹۲۶ مونوپاد
۱۵
حسن نظری
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۲ ۹۹۰۰۶۱۹۳۶۷۰ مونوپاد
۱۶
میلاد منافی
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۰ ۴۴۰۱۷۴۸۵۳۹۵ مونوپاد
۱۷
علی محمدی
بجنورد ۰۹۰۲XXXX۴۵ ۵۵۰۳۱۷۲۰۵۸۵ مونوپاد
۱۸
اعظم مرادی
تهران ۰۹۳۶XXXX۸۳ ۶۶۰۰۷۳۵۰۴۶۰ مونوپاد
برندگان دوره چهارم از تاریخ 1396/09/16 تا تاریخ 1396/09/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
میلاد عاطفی
رشت ۰۹۰۳XXXX۳۳ ۵۵۰۳۰۵۱۷۹۱۷ Ps4
۲
آقای برزگر
درگز ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۱۱۰۱۸۰۵۲۵۵۲ تبلت
۳
...
--- ۰۹۳۶XXXX۳۱ ۵۵۰۳۳۷۹۰۱۶۸ اسکوتر برقی
۴
جواد رازقی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۴ ۹۹۰۰۶۱۷۱۳۹۵ ربع سکه
۵
وحید داخرجینی
باقرشهر ۰۹۱۲XXXX۶۲ ۹۰۰۵۶۶۶۷۳۷ ربع سکه
۶
یوسف زندی
اصفهان ۰۹۳۹XXXX۷۱ ۶۶۰۰۷۳۱۸۲۵۳ ربع سکه
۷
سامان فداپور
تهران ۰۹۱۹XXXX۲۴ ۶۶۰۰۶۷۳۰۱۴۱ پاوربانک
۸
الهام شکوهی سخا
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۲۲۰۲۶۳۰۸۷۱۹ پاوربانک
۹
شهلا صادقی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۶۶۰۰۷۳۵۳۷۹۱ پاوربانک
۱۰
علی توکلی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۲۲ ۶۶۰۰۷۰۷۴۲۵۵ پاوربانک
۱۱
آقای علیزاده
اراک ۰۹۳۰XXXX۶۶ ۵۵۰۳۳۷۸۹۲۰۶ پاوربانک
۱۲
محمد میرآبادی
تهران ۰۹۰۱XXXX۸۶ ۹۰۰۶۱۰۲۸۴۰ پاوربانک
۱۳
خانم کریمی
تهران ۰۹۰۱XXXX۹۰ ۵۵۰۳۳۴۵۷۵۵۸ مونوپاد
۱۴
آقای عبدی پور
رضوانشهر ۰۹۱۱XXXX۱۹ ۹۰۰۵۷۶۲۵۶۸ مونوپاد
۱۵
صفرا دئیمهر
تهران ۰۹۳۵XXXX۴۶ ۵۵۰۳۲۷۷۸۱۱۲ مونوپاد
۱۶
هوشنگ الیاسی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۱ ۵۵۰۳۰۲۲۱۳۷۶ مونوپاد
۱۷
جلیل نادم
مشهد ۰۹۱۵XXXX۶۵ ۲۲۰۲۷۶۶۴۴۰۸ مونوپاد
۱۸
...
--- ۰۹۱۰XXXX۵۷ ۴۴۰۱۷۲۸۸۹۱۱ مونوپاد
برندگان دوره سوم از تاریخ 1396/09/01 تا تاریخ 1396/09/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
طاهره میرصادقی
اراک ۰۹۹۰XXXX۶۷ ۲۲۰۲۷۳۹۰۰۳۰ ps4
۲
حسن فاخری
تهران ۰۹۳۵XXXX۳۳ ۲۲۰۲۷۲۶۴۳۳۳ تبلت
۳
سید احمد صادقی
پاکدشت ۰۹۱۲XXXX۰۰ ۶۶۰۰۷۱۵۴۲۴۴ اسکوتر برقی
۴
مجید غلامی
تهران ۰۹۱۵XXXX۷۳ ۷۷۰۱۱۰۴۵۵۴۹ ربع سکه
۵
هاجر تیموری
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۳ ۵۵۰۳۳۵۸۵۲۴۵ ربع سکه
۶
سیامک سرتختی نیا
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۴ ۴۴۰۱۷۶۳۸۱۲۶ ربع سکه
۷
پریسا فخاریان
تهران ۰۹۳۹XXXX۲۵ ۴۴۰۱۷۸۷۶۰۰۰ پاوربانک
۸
محمد ذولفی
اراک ۰۹۳۵XXXX۵۸ ۲۲۰۰۶۵۶۳۳۸۶ پاوربانک
۹
سعید کرمی
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۵۵۰۳۳۳۶۱۰۰۶ پاوربانک
۱۰
مجتبی کاظمی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۳۱ ۵۵۰۳۲۰۱۸۲۲۴ پاوربانک
۱۱
امیرحسین جعفری
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۸ ۲۲۰۲۷۴۰۰۷۸۶ پاوربانک
۱۲
جعفر یوسفی نژاد
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۷ ۵۵۰۳۳۹۴۱۵۱۰ پاوربانک
۱۳
علی خدایی
تهران ۰۹۳۷XXXX۱۳ ۲۲۰۲۷۰۴۰۶۱۷ مونوپاد
۱۴
آزیتا نعمتی
کرج ۰۹۰۲XXXX۱۲ ۲۲۰۲۵۸۳۳۹۴۹ مونوپاد
۱۵
عباس زندی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۹ ۵۵۰۳۲۸۳۶۴۱۳ مونوپاد
۱۶
محسن شیرمحمدی
تهران ۰۹۰۱XXXX۳۵ ۶۶۰۰۶۹۹۱۵۳۶ مونوپاد
۱۷
آرام صادق بیگلو
تهران ۰۹۳۸XXXX۸۳ ۲۲۰۰۶۴۳۳۸۰۹ مونوپاد
۱۸
فاطمه خرمی
میناب ۰۹۱۷XXXX۱۴ ۴۴۰۱۷۲۶۰۶۵۰ مونوپاد
برندگان دوره دوم از تاریخ 1396/08/16 تا تاریخ 1396/08/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
...
--- ۰۹۱۰XXXX۶۹ ۵۵۰۳۱۶۴۷۳۸۴ PS4
۲
مهری رضایی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۱۹ ۶۶۰۰۷۱۵۷۶۷۲ تبلت
۳
حسین قاسمی نسب
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۵۵۰۳۲۷۵۸۳۷۲ اسکوتر برقی
۴
علی یوسف پور
آمل ۰۹۱۱XXXX۸۷ ۵۵۰۳۲۵۲۶۳۷۱ ربع سکه
۵
رضا شمس
اراک ۰۹۱۸XXXX۳۲ ۴۴۰۱۷۵۳۴۷۶۷ ربع سکه
۶
...
--- ۰۹۱۳XXXX۹۴ ۵۵۰۳۲۰۰۸۴۷۳ ربع سکه
۷
حسین جعفری
تهران ۰۹۳۹XXXX۴۴ ۲۲۰۲۷۲۳۱۲۶۶ پاوربانک
۸
محمدمهدی دشتی
یزد ۰۹۳۵XXXX۶۴ ۹۰۰۵۸۶۷۹۴۸ پاوربانک
۹
علی خدایی
تهران ۰۹۳۷XXXX۱۳ ۴۴۰۱۷۷۱۰۰۸۶ پاوربانک
۱۰
احد شاهی
اسلامشهر ۰۹۳۷XXXX۷۹ ۷۷۰۱۱۰۹۱۱۸۳ پاوربانک
۱۱
فریده بهمنی
تهران ۰۹۳۸XXXX۶۱ ۴۴۰۱۶۵۵۷۲۱۹ پاوربانک
۱۲
جلال شهبازی اصل
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۸ ۴۴۰۱۷۲۱۷۴۴۷ پاوربانک
۱۳
یونس آزرده
تهران ۰۹۳۳XXXX۵۸ ۵۵۰۳۳۳۹۴۹۷۲ مونوپاد
۱۴
طیبه پورطاهری
بم ۰۹۳۹XXXX۵۳ ۵۵۰۳۱۵۸۲۷۸۱ مونوپاد
۱۵
...
--- ۰۹۹۱XXXX۵۶ ۵۵۰۳۱۹۷۱۰۴۷ مونوپاد
۱۶
محمد فلوتچیان
شیراز ۰۹۳۰XXXX۲۲ ۷۷۰۱۱۰۱۷۲۹۶ مونوپاد
۱۷
علی اکبر سامعی
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۰ ۴۴۰۱۷۷۸۴۶۰ مونوپاد
۱۸
علی شیخ سفلی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۵۵۰۳۱۵۱۸۶۵۹ مونوپاد
برندگان دوره اول از تاریخ 1396/08/01 تا تاریخ 1396/08/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد نباتی
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۶ ۴۴۰۱۷۲۱۳۶۸۴ ps4
۲
سمانه وطن خواه
اسلامشهر ۰۹۳۷XXXX۰۵ ۲۲۰۲۵۸۳۴۰۰۲ تبلت
۳
محمد جانی
تهران ۰۹۳۵XXXX۱۴ ۵۵۰۳۲۷۶۲۳۹۶ اسکوتر برقی
۴
اعظم مرادی
تهران ۰۹۳۶XXXX۸۳ ۴۴۰۱۷۲۱۴۳۳۸ ربع سکه بهار آزادی
۵
حسین محبی راد
تهران ۰۹۰۲XXXX۲۰ ۲۲۰۲۴۷۷۰۳۰۶ ربع سکه بهار آزادی
۶
فاطمه جمشیدی
تهران ۰۹۳۵XXXX۹۹ ۵۵۰۳۱۶۸۶۳۶۴ ربع سکه بهار آزادی
۷
احمد حاجی پور
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۲ ۶۶۰۰۶۸۲۹۷۰۰ پاور بانک
۸
رقیه خلیلی راد
خوی ۰۹۱۴XXXX۸۹ ۲۲۰۲۶۶۹۰۴۵۰ پاور بانک
۹
بفرین کریمیان
تهران ۰۹۱۰XXXX۳۵ ۲۲۰۰۶۶۴۴۱۱۵ پاور بانک
۱۰
علی همتی
تهران ۰۹۳۰XXXX۸۰ ۶۶۰۰۷۰۸۷۶۸۸ پاوربانک
۱۱
اکبر الله وردی پور
خوی ۰۹۱۴XXXX۲۶ ۲۲۰۲۶۹۷۰۰۸۶ پاوربانک
۱۲
اسعد ادهمی
تهران ۰۹۳۸XXXX۱۳ ۶۶۰۰۷۰۱۰۴۱۴ پاوربانک
۱۳
...
--- ۰۹۱۲XXXX۶۹ ۵۵۰۳۱۵۱۷۲۱۹ مونوپاد
۱۴
بهزاد ابراهیمی
خوی ۰۹۱۴XXXX۶۹ ۲۲۰۲۶۶۷۱۰۴۵ مونوپاد
۱۵
فریبا احمدزاده
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۸ ۶۶۰۰۷۰۴۶۳۲۵ مونوپاد
۱۶
طاهره کاظمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۶ ۴۴۰۱۷۲۱۳۳۰۷ مونوپاد
۱۷
رسول اکبری
بم ۰۹۳۹XXXX۲۵ ۲۲۰۲۶۲۵۹۶۷۳ مونوپاد
۱۸
...
--- ۰۹۱۲XXXX۶۶ ۹۰۰۵۹۱۹۸۲۵ مونوپاد