لیست برندگان فستیوال شگفتی های گلشن

برندگان دوره شصت و پنجم از تاریخ 1399/06/16 تا تاریخ 1399/06/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
....
--- ۰۹۱۹XXXX۹۵ ۲۲۰۴۰۹۳۲۵۲۲ جاروبرقی
۲
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۹۴ ۴۴۰۳۳۵۱۰۱۷۴ آبمیوه گیری
۳
محمد اجاقی
تهران ۰۹۱۲XXXX۸۷ ۴۴۰۳۵۵۷۵۸۴۵ آبمیوه گیری
۴
محمد کیانی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۲۲ ۲۲۰۴۰۰۶۲۱۴۲ پلوپز
۵
نجمه عبدالهی
اصفهان ۰۹۹۰XXXX۷۷ ۹۹۰۰۹۵۴۸۱۳۶ پلوپز
۶
....
--- ۰۹۰۱XXXX۶۱ ۴۴۰۳۵۷۹۱۰۴۳ اتو
۷
امین کریمی
اصفهان ۰۹۳۹XXXX۹۰ ‏۴۴۰۳۲۸۶۴۵۹۵ اتو
۸
مجتبی نظری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۵۵۰۸۳۹۴۴۳۴۸ اتو
۹
...
--- ۰۹۱۶XXXX۵۶ ۳۰۰۱۹۴۳۴۱۳ سرویس 18پارچه
۱۰
عبداله حیوری
شوش ۹۱۶۸XXXX۷ ۴۴۰۳۳۱۵۷۶۱۲ سرویس 18پارچه
۱۱
اکرم علامی
تهران ۰۹۰۱XXXX۳۴ ۵۵۰۷۴۵۷۶۱۳۸ سرویس 18پارچه
۱۲
رقیه محمدی
زنجان ۰۹۹۰XXXX۶۸ ۵۵۰۷۵۵۶۴۴۹۱ سرویس 18پارچه
۱۳
حمید نظیری
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۵ ۵۵۰۸۴۱۸۸۰۷۷ سرویس 18پارچه
۱۴
مژگان مظلوم
دامغان ۰۹۳۹XXXX۸۰ ۹۹۰۰۹۸۷۴۳۸۵ سرویس 18پارچه
۱۵
احمد آماده
--- ۰۹۹۱XXXX۷۸ ۴۴۰۳۴۲۱۰۵۹۵ سرویس 18پارچه
۱۶
محدثه احمدی
تهران ۰۹۲۲XXXX۱۴ ۵۵۰۸۳۵۵۸۳۸۶ سرویس 18پارچه
۱۷
...
--- ۰۹۹۰XXXX۸۵ ۴۴۰۳۳۰۲۲۶۷۴ سرویس 18پارچه
۱۸
...
--- ۰۹۱۳XXXX۱۰ ۵۵۰۸۳۷۶۴۶۱۶ سرویس 18پارچه
۱۹
...
--- ۰۹۳۹XXXX۵۱ ۶۶۰۲۲۰۹۷۸۳۶ مخلوط کن
۲۰
مریم کهف
شوشتر ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۶۶۰۲۲۰۱۲۰۹۱ مخلوط کن
۲۱
رزاق قادری
بیله سوار ۹۱۴۴XXXX۷ ۶۶۰۲۳۵۹۴۸۳۵ مخلوط کن
۲۲
...
--- ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۴۷۴۶۱۳ آب مرکبات گیری
۲۳
نازنین جوادی
اصفهان ۰۹۹۱XXXX۵۸ ۳۳۰۰۲۲۲۹۵۸۹ آب مرکبات گیری
۲۴
شهربانو نوروز
تهران ۰۹۰۵XXXX۶۳ ۵۵۰۸۲۷۴۷۶۱۹ آب مرکبات گیری
۲۵
...
--- ۰۹۱۹XXXX۲۸ ۲۲۰۴۱۲۴۰۳۴۹ آب مرکبات گیری
۲۶
محمد دهقان
شیراز ۰۹۳۷XXXX۷۵ ۴۴۰۳۷۱۵۸۴۱۸ آب مرکبات گیری
۲۷
سید سعید رحمانیان
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۶۱ ۴۴۰۳۵۹۷۶۷۹۳ آب مرکبات گیری
۲۸
سیدهادی حبیبی
بابل ۰۹۱۱XXXX۰۰ ۲۲۰۴۱۵۳۳۰۴۳ سرویس غذاخوری
۲۹
احمد کریمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۵۵۰۸۳۹۷۲۴۵۷ سرویس غذاخوری
۳۰
ناصر سرکانی
همدان ۰۹۱۸XXXX۵۵ ۴۴۰۳۵۱۰۴۸۶۷ سرویس غذاخوری
۳۱
صدیقه شفیع زاده
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۴ ۴۴۰۳۵۰۲۹۸۵۴ سرویس غذاخوری
۳۲
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۳۰XXXX۱۵ ۲۲۰۴۰۳۴۷۰۹۹ سرویس غذاخوری
۳۳
یوسف بهرامی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۴۸ ۴۴۰۳۵۸۳۴۴۲۸ سرویس غذاخوری
۳۴
...
--- ۰۹۳۶XXXX۰۲ ۵۵۰۸۳۴۰۴۶۴۴ سرویس غذاخوری
۳۵
منیره کاظم نژاد
اصفهان ۰۹۳۳XXXX۴۲ ۲۲۰۴۰۲۳۵۴۰۵ سرویس غذاخوری
۳۶
اکرم رحیمی
زرین شهر ۰۹۱۴XXXX۸۳ ۲۲۰۴۲۵۹۲۶۷۴ سرویس غذاخوری
۳۷
سمیرا ایزانلو
بجنورد ۰۹۹۱XXXX۱۱ ۶۶۰۲۳۹۶۹۰۲۱ سرویس غذاخوری
۳۸
علیرضا شمس
تهران ۰۹۳۶XXXX۳۱ ۲۲۰۴۲۵۰۰۱۹۶۲۲۰۴ سرویس غذاخوری
۳۹
داداله خسروانی
زاهد شهر ۰۹۱۷XXXX۰۰ ۴۴۰۳۷۴۴۲۱۲۸ سرویس غذاخوری
۴۰
مجید ایمانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۴ ۶۶۰۲۳۹۷۲۳۲۰ سرویس غذاخوری
۴۱
مهدی رنجبر
--- ۰۹۳۸XXXX۵۹ ۲۲۰۴۰۷۴۹۷۱۹ سرویس غذاخوری
۴۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۰۵۳۹۵۵۳ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و چهارم از تاریخ 1399/06/01 تا تاریخ 1399/06/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سارا شمسی
تهران ۰۹۳۷XXXX۶۸ ۵۵۰۸۶۱۴۳۰۷ جاروبرقی
۲
فائزه قاسم زاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۲۲۰۴۲۳۴۳۳۴۷ آبمیوه گیری
۳
محمدرضا شمس راد
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۳ ۴۴۰۳۴۷۹۳۷۹۹ آبمیوه گیری
۴
فاطمه شاکری
کاشان ۰۹۱۴XXXX۹۰ ۹۷۵۳۲۲۴۶ پلوپز
۵
طیبه شفیعی نیکخواه
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۹ ۹۹۰۰۹۲۴۳۰۲۹ پلوپز
۶
محمد امین شهاب
زرند ۰۹۱۳XXXX۹۳ ۹۹۰۰۹۱۳۸۶۰۰ اتو
۷
ابراهیم صیاد
بهشهر ۰۹۳۵XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۹۱۲۰۹۳ اتو
۸
سیده راضیه حسینی
مرودشت ۰۹۰۲XXXX۳۱ ۴۴۰۳۳۴۴۷۵۴۱ اتو
۹
مریم بلیده
نیکشهر ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۳۳۰۰۱۸۷۳۱۰۲ سرویس 18پارچه
۱۰
مبینا احمدی کلاته خونی
باخرز ۰۹۱۵XXXX۹۰ ۵۵۰۷۵۷۴۲۲۳۰ سرویس 18پارچه
۱۱
محمد پیام
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۴۰ ۴۴۰۳۲۶۴۷۹۹۱ سرویس 18پارچه
۱۲
علیرضا شریفی
تهران ۰۹۲۱XXXX۱۸ ۴۴۰۳۳۴۵۸۲۹۶ سرویس 18پارچه
۱۳
پریسا مشهدی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۸ ۲۲۰۴۲۱۸۳۲۶۱ سرویس 18پارچه
۱۴
الهام زند
تهران ۰۹۳۰XXXX۳۷ ۴۴۰۳۴۹۷۹۶۰۲ سرویس 18پارچه
۱۵
مجید محمد حسینی
بندر عباس ۰۹۳۰XXXX۶۲ ۲۲۰۴۱۱۷۰۹۳۳ سرویس 18پارچه
۱۶
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۸۰ ۲۲۰۴۰۱۱۴۲۲۷ سرویس 18پارچه
۱۷
زینب شفیعی
قم ۰۹۳۵XXXX۷۷ ۴۴۰۳۳۱۶۶۰۷۳ سرویس 18پارچه
۱۸
....
--- ۰۹۱۳XXXX۱۸ ۴۴۰۹۶۱۴۵۵۹۷ سرویس 18پارچه
۱۹
.....
--- ۰۹۱۲XXXX۵۹ ۶۶۰۲۹۹۲۳۲۴۸ مخلوط کن
۲۰
زهرا امیری
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۲۲۰۴۲۰۸۱۲۳۲ مخلوط کن
۲۱
فاطمه خادمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۴ ۲۲۰۴۱۴۱۸۶۵۴ مخلوط کن
۲۲
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۹۵ ۴۴۰۳۵۲۹۰۶۱۸ آب مرکبات گیری
۲۳
رضا حسینی فهرج
فهرج ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۴۴۰۳۵۰۱۹۵۹۲ آب مرکبات گیری
۲۴
....
--- ۰۹۱۳XXXX۴۴ ۵۵۰۷۷۶۴۲۸۷۵ آب مرکبات گیری
۲۵
عباس علی گریوانی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۲۹ ۴۴۰۳۴۱۷۳۶۱۱ آب مرکبات گیری
۲۶
احمد رفیعی
خنداب ۰۹۱۸XXXX۲۸ ۴۴۰۳۵۵۴۱۸۳۷ آب مرکبات گیری
۲۷
جواد جوکار
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۷ ۴۴۰۳۴۷۷۷۰۶۸ آب مرکبات گیری
۲۸
سیده زهرا منجم
قم ۰۹۳۵XXXX۰۵ ۴۴۰۳۵۳۷۶۷۲۵ سرویس غذاخوری
۲۹
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۸۴ ۵۵۰۸۳۸۱۵۶۴۳ سرویس غذاخوری
۳۰
هادی ایزدی
اردبیل ۰۹۱۴XXXX۸۱ ۴۴۰۳۳۸۶۱۳۱۷ سرویس غذاخوری
۳۱
عرفان رحمتی
بندر عباس ۰۹۰۵XXXX۷۵ ۲۲۰۴۱۵۸۰۱۳۶ سرویس غذاخوری
۳۲
سمیه ملکی
زنجان ۰۹۱۹XXXX۹۶ ۴۴۰۳۴۲۵۱۶۰۳ سرویس غذاخوری
۳۳
محمدعلی رجب پور
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۷۶ ۵۵۰۸۴۰۱۶۶۲۸ سرویس غذاخوری
۳۴
.....
--- ۰۹۳۵XXXX۳۳ ۲۲۰۴۱۰۱۴۷۲۷ سرویس غذاخوری
۳۵
اکبر زارع حسین آبادی
کرج ۰۹۱۲XXXX۳۶ ۴۴۰۳۱۵۸۸۰۹۶ سرویس غذاخوری
۳۶
حسین توکلی نژاد
زرند ۰۹۱۳XXXX۳۹ ۴۴۰۳۵۵۹۴۵۵۴ سرویس غذاخوری
۳۷
محسن نظری
شازند ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۴۴۱۳۳۲۵۰۴۴۰ سرویس غذاخوری
۳۸
علی مختاری راد
درود ۰۹۱۶XXXX۰۰ ۶۶۰۲۲۹۰۷۸۶۶ سرویس غذاخوری
۳۹
حمیدرضا جوکار
استهبان ۰۹۱۷XXXX۱۲ ۴۳۷۹۹۶۴۳۰۰ سرویس غذاخوری
۴۰
اسماعیل پازهر
زاهدان ۰۹۱۰XXXX۴۵ ۴۴۰۳۷۸۸۴۹۲۴ سرویس غذاخوری
۴۱
مهدی هوشیار
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۱ ۴۴۰۳۳۸۸۶۱۴۵ سرویس غذاخوری
۴۲
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۲۲۰۴۱۳۸۴۳۳۲ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و سوم از تاریخ 1399/05/01 تا تاریخ 1399/05/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
ابوالفضل خانی زاده
کرمان ۰۹۳۹XXXX۰۴ ۲۲۰۳۹۳۷۱۴۱۲ جاروبرقی
۲
محمدرضا نادریان زاده
یزد ۰۹۳۹XXXX۴۸ ۴۴۰۳۲۴۶۰۶۹۴ آبمیوه گیری
۳
علی خیری
بابل ۰۹۱۲XXXX۲۷ ۵۵۰۸۲۷۳۱۳۶۵ آبمیوه گیری
۴
احمد صداقت
جیرفت ۰۹۳۶XXXX۵۸ ۴۴۰۳۳۷۵۷۸۹۰ پلوپز
۵
ابوالفضل حسن پور
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۰۲ ۴۴۰۳۴۵۱۰۰۲۵ پلوپز
۶
حمیدرضا حیرانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۹ ۹۹۰۹۲۵۰۳۱۲ اتو
۷
هانیه نیک پور
تهران ۰۹۰۵XXXX۵۴ ۵۵۰۸۲۸۲۹۰۹۰ اتو
۸
بهروز روانان
یاسوج ۰۹۹۲XXXX۳۹ ۴۴۰۳۴۱۲۳۱۹۱ اتو
۹
شبنم کیهانی آذر
اردبیل ۰۹۳۹XXXX۶۹ ۴۴۰۳۳۸۶۰۶۹۷ قابلمه
۱۰
محمد جواد مقدسی
گراش ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۴۴۰۳۴۲۶۸۵۹۱ قابلمه
۱۱
...
--- ۰۹۳۵XXXX۱۰ ۵۵۰۷۴۶۸۵۴۸۳ قابلمه
۱۲
راضیه امیری حسن آباد
جیرفت ۰۹۹۰XXXX۲۰ ۵۵۰۸۲۷۷۷۲۰۲ قابلمه
۱۳
محمد صادقی حسن آبادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۶ ۵۵۰۸۲۷۴۳۳۵۲ قابلمه
۱۴
علیرضا شاپوری
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۸۱ ۶۶۰۲۲۷۸۶۴ قابلمه
۱۵
الهه شاهانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۵ ۵۵۰۸۱۱۴۴۹۴۵ قابلمه
۱۶
طاهره احمدی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۱ ۴۴۰۳۳۴۵۴۷۲۷ قابلمه
۱۷
...
--- ۰۹۰۳XXXX۶۷ ۳۳۰۰۱۸۱۵۱۱۱ قابلمه
۱۸
نبات بابایی
--- ۰۹۱۵XXXX۶۴ ‏۳۳۰۰۱۷۸۲۹۸۵ قابلمه
۱۹
مهسا خواجه یار
کاشان ۰۹۹۰XXXX۳۱ ۵۵۰۷۵۳۵۹۹۲۷ مخلوط کن
۲۰
محمدصالح میر عطاالهی
قم ۰۹۱۰XXXX۳۲ ۵۵۰۷۸۶۸۸۷۸۳ مخلوط کن
۲۱
محمد بحرالعلوم
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۷۲ ۴۴۶۳۱۶۵۰۰۲۲ مخلوط کن
۲۲
سمیرا توکلی
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۷۲ ۴۴۰۳۴۵۱۱۲۶۷ آب مرکبات گیری
۲۳
مصطفی محمدی ورزنه
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۳۳۰۰۲۰۴۶۰۷ آب مرکبات گیری
۲۴
سکینه علیزاده
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۰ ۶۶۰۲۳۶۷۶۷۳۴ آب مرکبات گیری
۲۵
کیفیه کرمی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۵۰ ۷۷۰۸۴۳۳۷۲۳۴ آب مرکبات گیری
۲۶
آسیه بامری
--- ۰۹۱۵XXXX۳۳ ۶۶۰۲۰۸۰۵۷۸۵ آب مرکبات گیری
۲۷
محمد خلیفه
برازجان ۰۹۳۷XXXX۷۲ ۴۴۰۳۳۷۹۷۶۷۰ آب مرکبات گیری
۲۸
...
--- ۰۹۳۳XXXX۲۷ ۵۵۰۸۲۵۸۴۹۳۴ سرویس غذاخوری
۲۹
...
--- ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۲۲۰۴۱۳۴۹۰۴۳ سرویس غذاخوری
۳۰
علی محمد ظریفی
تهران ۰۹۰۳XXXX۲۲ ۲۲۰۴۰۲۰۸۷۳۰ سرویس غذاخوری
۳۱
عاطفه بابایی
آمل ۰۹۱۱XXXX۷۲ ۲۲۰۴۱۰۳۰۱۷۰ سرویس غذاخوری
۳۲
محمدرضا پادوئی نوش آبادی
کاشان ۰۹۳۸XXXX۸۵ ۴۴۰۳۵۵۹۰۱۰۳ سرویس غذاخوری
۳۳
...
--- ۰۹۳۸XXXX۵۶ ۹۹۰۰۹۵۷۰۴۴۴ سرویس غذاخوری
۳۴
منصوره سیاهکالی
پاکدشت ۰۹۹۲XXXX۹۱ ۳۳۰۰۱۷۸۲۳۰۲ سرویس غذاخوری
۳۵
نازنین براتی
هفتگل ۰۹۱۶XXXX۲۰ ۴۴۰۳۴۲۳۶۳۹۴ سرویس غذاخوری
۳۶
...
--- ۰۹۹۰XXXX۷۰ ۵۵۰۸۳۶۷۹۹۷۳ سرویس غذاخوری
۳۷
...
--- ۰۹۰۲XXXX۶۷ ۶۶۰۲۱۸۹۳۱۲۸ سرویس غذاخوری
۳۸
زهرا بختیاری
تهران ۰۹۱۲XXXX۶۳ ۴۴۰۳۴۱۶۵۲۷۰ سرویس غذاخوری
۳۹
زهرا ندائی
اردبیل ۰۹۲۲XXXX۷۵ ۴۴۰۳۳۸۳۶۴۹۷ سرویس غذاخوری
۴۰
نسترن فروزش آرا
تهران ۰۹۳۷XXXX۹۳ ۵۵۰۸۴۰۱۱۳۲۳ سرویس غذاخوری
۴۱
ایمان ایروانی محمدآبادی
اصفهان ۰۹۰۲XXXX۴۷ ۲۲۰۴۱۵۹۷۲۱۰ سرویس غذاخوری
۴۲
مرتضی قاسمی
--- ۰۹۱۱XXXX۶۶ ۲۲۰۴۰۹۵۴۶۴۹ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و دوم از تاریخ 1399/04/16 تا تاریخ 1399/04/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
.....
--- ۰۹۹۰XXXX۲۴ ۴۴۰۳۲۱۹۹۲۵۴ جاروبرقی
۲
فاطمه بزدی قبی
زابل ۰۹۳۹XXXX۵۰ ۹۹۰۰۸۵۹۱۴۴۴ آبمیوه گیری
۳
هانیه زارع
یزد ۰۹۹۰XXXX۷۹ ۴۴۰۳۰۹۵۲۹۴ آبمیوه گیری
۴
رضا جهانی
سبزوار ۰۹۹۱XXXX۱۵ ۴۴۰۳۳۹۳۴۴۰۹ پلو پز
۵
فاطمه نعیمی
شازند ۰۹۱۸XXXX۹۶ ۶۶۰۲۱۴۰۵۰۷۰ پلو پز
۶
خیام سیدی مرغکی
کرمان ۰۹۱۴XXXX۳۸ ۴۴۰۳۳۵۹۳۴۹۹ اتو
۷
محسن سلطانیان
هرسین ۰۹۳۶XXXX۱۵ ۴۴۰۳۲۹۴۲۲۳۷ اتو
۸
علی هوشیار
بهارستان ۰۹۳۷XXXX۵۱ ۴۴۰۳۱۴۲۶۷۹۳ اتو
۹
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۶۸ ۵۵۰۷۳۷۶۱۲۵۰ سرویس قابلمه
۱۰
محمد شهیدی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۶۲ ۶۶۰۲۲۶۲۵۲۱۰ سرویس قابلمه
۱۱
اشرف دوستی
اصفهان ۰۹۳۰XXXX۸۵ ۶۶۰۲۲۷۸۸۱۹۱ سرویس قابلمه
۱۲
محمدرضا باقری
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۱۴ ۶۶۰۲۲۷۸۸۱۹۱ سرویس قابلمه
۱۳
طاهره خورسند
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۰۶ ۴۴۰۳۳۱۴۱۳۴۲ سرویس قابلمه
۱۴
حسین سباغ
شاهرود ۰۹۱۲XXXX۳۵ ۲۲۰۴۱۰۵۳۰۴۸ سرویس قابلمه
۱۵
اعظم سلگی
ورامین ۰۹۳۸XXXX۸۸ ۳۳۰۰۱۸۷۶۰۱۹ سرویس قابلمه
۱۶
.....
--- ۰۹۰۲XXXX۱۲ ۴۴۰۳۲۶۵۸۰۶۵ سرویس قابلمه
۱۷
فاطمه منصوری سلامی
خرمدره ۰۹۱۲XXXX۲۸ ۴۴۹۳۴۲۰۳۵۴۵ سرویس قابلمه
۱۸
.....
--- ۰۹۹۰XXXX۵ ۵۵۰۷۴۰۴۹۵۱۷ سرویس قابلمه
۱۹
رضا آزده
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۸ ۳۳۰۰۱۸۹۰۹۳۷ مخلوط کن
۲۰
زهرا جعفر نژاد
دامغان ۰۹۹۱XXXX۲۴ ۹۹۰۰۹۰۶۶۶۸۸ مخلوط کن
۲۱
محمد خلیفه
برازجان ۰۹۱۷XXXX۸۴ ۴۴۰۳۴۰۳۹۵۷۰ مخلوط کن
۲۲
رضا قامت
گراش ۰۹۳۹XXXX۱۳ ۴۴۰۳۱۵۱۵۶۷۶ آب مرکبات گیری
۲۳
امین رئیسی جهرمی
یزد ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۴۴۰۳۴۵۲۹۴۹۳ آب مرکبات گیری
۲۴
حسین محمدی توبقرا
تهران ۰۹۳۸XXXX۲۱ ۹۹۰۹۳۷۶۵۴۸ آب مرکبات گیری
۲۵
محمد بختیاری
پاکدشت ۰۹۱۸XXXX۳۶ ۷۷۰۱۵۸۵۳۸۵۲ آب مرکبات گیری
۲۶
جابر انور
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۶۸ ۵۵۰۷۵۴۲۱۵۸۷ آب مرکبات گیری
۲۷
محمد امین برفروشان
هشتگرد ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۴۴۹۹۴۲۶۱۱۳۰ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۲۱XXXX۳۲ ۴۴۰۳۳۳۱۰۱۵۰ سرویس غذاخوری
۲۹
علیرضا همتی
قم ۰۹۰۳XXXX۶۲ ۵۵۰۲۰۸۸۸۱۰۲ سرویس غذاخوری
۳۰
حسین مهرابی کوشکی
اصفهان ۰۹۳۸XXXX۳۹ ۵۵۰۸۳۰۹۴۸۸۵ سرویس غذاخوری
۳۱
سجاد سمندری
اردبیل ۰۹۱۰XXXX۸۸ ۳۳۰۰۱۹۹۳۱۵۹ سرویس غذاخوری
۳۲
....
--- ۰۹۱۵XXXX۲۴ ۶۶۰۲۲۰۰۶۳۷۸ سرویس غذاخوری
۳۳
علیرضا محمودی
یزد ۰۹۱۳XXXX۰۳ ۴۴۰۳۳۳۰۷۹۱۹ سرویس غذاخوری
۳۴
رضا خلیلی فر
آبیک ۰۹۳۹XXXX۴۲ ۴۴۰۴۱۸۷۵۰۲ سرویس غذاخوری
۳۵
....
--- ۰۹۱۲XXXX۸۴ ۴۴۰۳۵۴۲۹۷۱۷ سرویس غذاخوری
۳۶
احد زنگنه
نهاوند ۰۹۰۵XXXX۹۱ ۶۶۰۲۱۸۴۸۹۵۷ سرویس غذاخوری
۳۷
ابوالفضل بشاش کنگ علیا
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۱۶ ۲۲۰۴۱۷۲۲۴۱۶ سرویس غذاخوری
۳۸
....
--- ۰۹۱۹XXXX۸۰ ۴۴۰۳۱۲۷۳۶۶۱ سرویس غذاخوری
۳۹
صادق رشیدی
مشهد ۰۹۳۷XXXX۱۹ ۵۵۰۸۱۱۴۱۳۴۹ سرویس غذاخوری
۴۰
هادی فرح بخش
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۴۴۰۳۵۰۳۴۹۷۳ سرویس غذاخوری
۴۱
علیرضا عاصمی
تهران ۰۹۹۲XXXX۲۰ ۳۳۰۰۱۱۶۴۵۴۵ سرویس غذاخوری
۴۲
مسعود موذنی
خمین ۰۹۱۸XXXX۲۸ ۴۴۰۳۳۲۱۹۵۵۵ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصت و یکم از تاریخ 1398/04/01 تا تاریخ 1398/04/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
عباس ناروئی کهن
بم ۰۹۳۸XXXX۳۷ ۳۳۰۰۰۲۰۵۶۱۲ جاروبرقی
۲
سید حامد حسینی
یزد ۰۹۲۱XXXX۱۰ ۷۷۰۱۵۸۸۴۰۶۸ غذا ساز
۳
میلاد رازانی
درود ۰۹۱۶XXXX۵۲ ۴۴۰۳۳۳۲۳۴۷۰ غذا ساز
۴
.....
--- ۰۹۲۲XXXX۰۲ ۲۲۰۴۱۲۰۹۵۹۲ چای ساز
۵
هادی پهلوانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۲ ۴۴۰۳۲۹۲۳۹۴۵ اتو
۶
سیروس باستی
--- ۰۹۱۷XXXX۳۹ ۴۴۰۳۱۳۰۲۷۱۴ اتو
۷
.....
--- ۰۹۰۳XXXX۲۹ ۶۶۰۲۲۱۷۴۰۵۴ اتو
۸
رضا بینائیان
دامغان ۰۹۳۷XXXX۵۷ ۴۴۰۳۳۲۹۰۳۷۹ اتو
۹
امیر صادقی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۳ ۶۶۰۲۲۸۴۶۷ سرویس قابلمه
۱۰
علی قربانیان
فاروج ۰۹۰۲XXXX۶۳ ۳۳۰۰۱۶۸۰۲۵۸ سرویس قابلمه
۱۱
فرخنده قنواتی
بهبهان ۰۹۳۶XXXX۹۲ ۴۴۰۳۲۰۵۹۶۳۲ سرویس قابلمه
۱۲
محمدجواد درویشی
بندرلنگه ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۴۴۰۳۲۹۶۹۴۳۵ سرویس قابلمه
۱۳
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۲۸ ۴۴۰۳۲۸۴۶۶۱۸ سرویس قابلمه
۱۴
....
--- ۰۹۳۹XXXX۱۲ ۴۴۰۳۴۲۵۹۶۲۸ سرویس قابلمه
۱۵
آزاد حیدری
سرپل ذهاب ۰۹۳۰XXXX۰۰ ۴۴۰۳۱۰۸۷۰۱۱۷ سرویس قابلمه
۱۶
ولی گلوانی
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۲ ۴۴۰۳۲۹۷۴۹۰۶ سرویس قابلمه
۱۷
پریسا بهادر
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۳ ۴۴۰۳۳۶۴۸۳۷۹ سرویس قابلمه
۱۸
زینب عامری
پیشوا ۰۹۳۹XXXX۴۴ ۵۵۰۷۸۶۹۵۴۵۳ سرویس قابلمه
۱۹
عذری صبوری
شهریار ۰۹۳۵XXXX۴۴ ۶۶۰۲۲۸۰۷۳۰۷ مخلوط کن
۲۰
مهدی رجبیان
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۴۴۰۳۳۴۵۰۸۱۳ مخلوط کن
۲۱
.....
--- ۰۹۳۷XXXX۸۳ ۳۳۰۰۱۶۹۶۷۱۴ مخلوط کن
۲۲
فرزاد طالبی
نجف آباد ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۴۴۰۳۳۹۹۷۴۰۱ آب مرکبات گیری
۲۳
سعیده ایدوزایی
--- ۰۹۳۹XXXX۰۸ ۵۵۰۸۱۱۴۱۷۱۱ آب مرکبات گیری
۲۴
الیاس خواجه حیدری
جیرفت ۰۹۳۶XXXX۸۱ ۴۴۰۳۳۷۶۷۲۸۷ آب مرکبات گیری
۲۵
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۵۱ ۴۴۰۳۱۹۳۸۳۰۰ آب مرکبات گیری
۲۶
زینب حسینی
مسجدسلیمان ۰۹۱۶XXXX۰۷ ۴۴۰۳۳۸۵۵۲۶۱ آب مرکبات گیری
۲۷
.....
--- ۰۹۹۱XXXX۲۷ ۴۴۰۳۱۷۳۳۳۷۵ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۱۱XXXX۲۴ ۳۳۰۰۱۲۷۹۴۶۰ سرویس غذاخوری
۲۹
ابوالفضل علی وردی
قزوین ۰۹۱۹XXXX۵۶ ۴۴۰۳۲۱۸۸۱۴۵ سرویس غذاخوری
۳۰
صدیقه معزی
درگز ۰۹۹۰XXXX۶۰ ۳۳۰۰۱۶۸۲۲۹۳ سرویس غذاخوری
۳۱
.....
--- ۰۹۰۵XXXX۲۶ ۴۴۰۳۲۹۴۱۴۴۷ سرویس غذاخوری
۳۲
عثمان کریمی
سیریک ۰۹۹۰XXXX۹۹ ۴۴۰۳۱۸۲۷۵۱۹ سرویس غذاخوری
۳۳
رقیه شمس الدینی
کرمان ۰۹۱۳XXXX۸۰ ۲۲۰۴۰۱۳۷۳۱۴ سرویس غذاخوری
۳۴
.....
--- ۰۹۱۷XXXX۳۰ ۲۲۰۳۹۹۳۰۸۷۳ سرویس غذاخوری
۳۵
حسن خسروی روبیات
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۲۱ ۴۴۰۳۳۳۹۱۲۶۶ سرویس غذاخوری
۳۶
عبدالقیوم امینی
گنبد کاووس ۰۹۱۱XXXX۴۵ ۴۴۰۳۲۲۷۶۶۴۰ سرویس غذاخوری
۳۷
فریده دهار
زنجان ۰۹۱۰XXXX۱۹ ۴۴۰۳۴۳۷۴۵۱۵ سرویس غذاخوری
۳۸
محمد اسدی
گلباف ۰۹۱۳XXXX۱۵ ۴۴۰۳۱۹۶۷۵۱۶ سرویس غذاخوری
۳۹
ربابه تاجیک
صبا شهر ۰۹۱۹XXXX۰۰ ۵۵۰۷۶۰۱۸۴۷۵ سرویس غذاخوری
۴۰
حسن مراد کولیوند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۶۷ ۶۶۰۲۱۸۵۷۸۷۲ سرویس غذاخوری
۴۱
امین علیدوستی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۷۵ ۶۶۰۲۲۱۰۰۹۹۶ سرویس غذاخوری
۴۲
علی دهقانی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۴۱۳۱۴۹۹ سرویس غذاخوری
برندگان دوره شصتم از تاریخ 1399/03/16 تا تاریخ 1399/03/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
رضا کریمی
ایلام ۰۹۱۸XXXX۴۰ ۵۵۰۷۴۹۸۳۲۶۹ جاروبرقی
۲
یوسف شجاعی خو
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۴۰ ۶۶۰۲۲۰۷۵۱۲۴ جاروبرقی
۳
داود میرزایی
شازند ۹۰۵۵XXXX۸ ۶۶۰۲۱۸۲۴۰۹۳ دستگاه غذاساز
۴
فرزاد محمدی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۵۹ ۴۴۰۳۱۲۹۲۶۱۷ دستگاه غذاساز
۵
علی آبادگر
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۳ ۶۶۰۲۲۱۰۰۸۵۳ دستگاه غذاساز
۶
میلاد بصیری زاده
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۴۸ ۴۴۰۳۱۵۶۶۳۶۶ دستگاه غذاساز
۷
محمد قطور
همدان ۰۹۱۸XXXX۶۶ ۵۵۰۸۰۲۶۹۷۳۲ دستگاه چای ساز
۸
حوا بحری
دشتی ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۴۴۰۳۲۶۲۸۰۶۶ دستگاه چای ساز
۹
نرجس غفاری
اراک ۰۹۱۸XXXX۹۴ ۶۶۰۲۱۷۲۶۰۱۷ دستگاه چای ساز
۱۰
محسن امیری
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۶۹ ۴۴۰۳۳۳۵۸۰۶۲ دستگاه چای ساز
۱۱
احمد سجادی
بجنورد ۰۹۳۶XXXX۳۳ ۴۴۰۳۲۴۸۱۹۳۱ اتو
۱۲
حسین اخلاصی
بندر عباس ۰۹۳۶XXXX۲۲ ۳۳۰۰۱۶۶۹۲۹۸ اتو
۱۳
زهرا مهدی زاده
شیروان ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۳۳۰۸۷۹۳۱۷۶۵ اتو
۱۴
ام البنین کرم زاده
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۷ ۴۴۰۳۳۲۴۵۱۶۴ اتو
۱۵
...
--- ۰۹۱۲XXXX۳۳ ۴۴۰۳۳۲۱۶۱۰۸ اتو
۱۶
ام البنین ایرانی بارانی
تایباد ۰۹۳۶XXXX۱۳ ۴۴۰۳۲۶۵۱۴۹۸ اتو
۱۷
لیلی نیکوئی نژاد
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۸۴ ۶۶۰۲۱۴۴۶۶۹۸ دستگاه مخلوط کن
۱۸
مصطفی قلی زاده
تهران ۰۹۱۲XXXX۱۶ ۵۵۰۷۵۹۸۷۴۰۲ دستگاه مخلوط کن
۱۹
معصومه سلیمان زاده
تهران ۰۹۲۲XXXX۹۴ ۹۹۰۰۸۶۸۲۰۶۸ دستگاه مخلوط کن
۲۰
نبی کعبی راد
آبادان ۰۹۹۰XXXX۵۳ ۴۴۰۳۱۱۵۴۵۶۹ دستگاه مخلوط کن
۲۱
غلامرضا امینی
تهران ۰۹۱۸XXXX۹۵ ۴۴۰۳۳۴۲۱۷۹۸ دستگاه مخلوط کن
۲۲
اسماعیل حکیمی فر
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۲ ۶۶۰۲۰۳۴۷۷۹۱ دستگاه مخلوط کن
۲۳
...
--- ۰۹۰۵XXXX۰۳ ۴۴۰۳۰۸۸۴۰۶۰ دستگاه مخلوط کن
۲۴
...
--- ۰۹۲۱XXXX۲۸ ۶۶۰۲۲۶۷۴۶۶۳ دستگاه مخلوط کن
۲۵
مجید اسد پور
بوشهر ۰۹۱۶XXXX۸۶ ۴۴۰۳۳۴۲۶۹۳۵ آب مرکبات گیری
۲۶
محسن بهرامی
رزن ۰۹۱۸XXXX۵۳ ۶۶۰۲۱۵۵۱۴۵۳ آب مرکبات گیری
۲۷
عباس مجرد دارغلو
تهران ۰۹۳۵XXXX۲۹ ۴۴۰۳۳۴۱۲۲۲۰ آب مرکبات گیری
۲۸
صغری خلیلی
ساری ۰۹۹۱XXXX۵۵ ۴۴۰۳۱۲۵۱۳۰۴ آب مرکبات گیری
۲۹
سمانه قهرمانی
اردبیل ۰۹۹۱XXXX۷۵ ۳۳۰۰۱۵۲۱۶۱۲ آب مرکبات گیری
۳۰
علی ارسلانی
کرج ۰۹۱۹XXXX۲۱ ۶۶۰۲۲۱۸۸۴۱۸ آب مرکبات گیری
۳۱
احمدی
کامیاران ۰۹۱۸XXXX۹۲ ۴۴۴۳۳۴۵۳۵۷۶ آب مرکبات گیری
۳۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۸۹ ۴۴۰۳۳۷۲۲۳۸۵ آب مرکبات گیری
۳۳
...
--- ۰۹۹۰XXXX۳۲ ۴۴۰۳۲۵۵۸۷۷۰ آب مرکبات گیری
۳۴
...
--- ۰۹۱۹XXXX۲۹ ۶۶۰۲۲۳۳۴۹۳۰ آب مرکبات گیری
۳۵
اعظم شریفیان
همدان ۰۹۱۸XXXX۱۴ ۴۴۰۳۱۷۸۵۹۵۴ آب مرکبات گیری
۳۶
رقیه زیادی
ورامین ۹۱۰۶XXXX۵ ۵۵۰۷۵۴۲۲۱۵۶ آب مرکبات گیری
برندگان دوره پنجاه و نهم از تاریخ 1399/03/01 تا تاریخ 1399/03/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مهدی محمدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۹۹۰۰۸۹۹۲۴۸۰ جاروبرقی
۲
ایمان روشن سملی
بندر جاسک ۰۹۱۷XXXX۵۴ ۴۴۰۳۱۶۹۴۸۷۶ جاروبرقی
۳
رضا نصیری
تهران ۰۹۳۶XXXX۴۵ ۴۴۰۳۰۰۰۵۷۱۴ غذا ساز
۴
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۰۱ ۴۴۰۲۹۵۲۹۴۱۲ غذا ساز
۵
سحر ناروئی رسولخانی
گرگان ۰۹۰۳XXXX۵۰ ۳۳۰۰۱۸۶۱۲۳۸ غذا ساز
۶
محمدعالم رجبی
مشهد ۰۹۰۳XXXX۶۱ ۳۳۰۰۱۸۰۸۸۳۰ غذا ساز
۷
پرویز بی باک
ایرانشهر ۰۹۳۸XXXX۲۲ ۳۳۰۰۱۸۴۲۲۰ چای ساز
۸
شهربانو سلیمان فلاح
کرج ۰۹۳۹XXXX۹۱ ۵۵۰۷۵۹۱۷۰۱۹ چای ساز
۹
عبدالصاحب انصاری
اندیشه ۰۹۹۰XXXX۵۹ ۵۵۰۸۲۷۵۴۰۱۲ چای ساز
۱۰
الناز پارسا
تهران ۰۹۳۳XXXX۷۵ ۶۶۰۲۰۸۲۴۶۹۰ چای ساز
۱۱
سعید عبدالملکی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۹۶ ۴۴۰۳۱۹۸۵۶۵۲ اتو
۱۲
ابراهیم پناه پور
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۲۴ ۶۶۰۲۲۰۸۴۶۰۴ اتو
۱۳
علی دری مشهدی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۹۱ ۶۶۰۱۲۴۸۴۳۹۰ اتو
۱۴
.....
--- ۰۹۲۱XXXX۸۷ ۴۴۰۳۲۵۰۷۰۵۸ اتو
۱۵
مریم خسروی
اردستان ۰۹۹۲XXXX۹۳ ۴۴۰۳۱۹۵۳۰۶۱ اتو
۱۶
سعید پاکوزون
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۴ ۶۶۰۲۲۲۳۲۳۷۲ اتو
۱۷
آنیتا معظمی
تهران ۰۹۳۰XXXX۰۲ ۴۴۰۳۱۹۳۷۰۱۰ مخلوط کن
۱۸
.....
--- ۰۹۳۳XXXX۰۴ ۶۶۰۲۱۱۸۰۷۸۳ مخلوط کن
۱۹
محمدهاشم حبیبی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۳۳ ۴۴۰۳۳۱۷۱۱۲۹ مخلوط کن
۲۰
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۵۵ ۶۶۰۲۱۴۹۲۸۰۳ مخلوط کن
۲۱
مرتضی رستمی
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۹ ۹۹۰۰۹۲۱۱۷۸۴ مخلوط کن
۲۲
محمدجواد شعبانی راد
کاشان ۰۹۱۳XXXX۸۳ ۴۴۰۳۲۹۷۷۳۸۲ مخلوط کن
۲۳
.....
--- ۰۹۰۲XXXX۱۳ ۴۴۰۳۱۹۱۹۹۴۵ مخلوط کن
۲۴
سیدابوطالب رضوی دوزه
جهرم ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۸۶۰۲۱۹ مخلوط کن
۲۵
محمدرضا خندان
بندر دیلم ۰۹۳۳XXXX۸۳ ۴۴۰۳۱۴۰۶۸۸۴ آب مرکبات گیری
۲۶
علی لطفی
پارس آباد ۰۹۰۲XXXX۵۰ ۶۶۰۲۱۳۴۱۰۵۶ آب مرکبات گیری
۲۷
بیداله ناروئی
زابل ۰۹۳۹XXXX۹۶ ۲۲۰۴۰۰۰۷۷۳۶ آب مرکبات گیری
۲۸
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۴۴ ۵۵۰۷۳۶۹۲۵۴۰ آب مرکبات گیری
۲۹
بیژن امیریار احمدی
بروجرد ۰۹۳۸XXXX۳۲ ۴۴۰۳۱۵۲۳۸۷۱ آب مرکبات گیری
۳۰
امیر اروجلو
کمیجان ۰۹۱۸XXXX۶۳ ۶۶۰۲۱۸۷۹۲۲۷ آب مرکبات گیری
۳۱
جهان محمدی
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۹۸ ۳۳۰۰۱۷۰۸۸۱۳ آب مرکبات گیری
۳۲
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۷۲ ۴۴۰۳۲۵۶۰۸۵۵ آب مرکبات گیری
۳۳
میرجعفر کریم نصب
تهران ۰۹۱۲XXXX۴۰ ۳۳۰۰۱۸۷۵۰۷۴ آب مرکبات گیری
۳۴
رضا رستمی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۸۷ ۴۴۰۳۱۶۹۵۲۷۰ آب مرکبات گیری
۳۵
محمد همتی
تهران ۰۹۹۰XXXX۲۳ ۵۵۰۷۶۶۹۳۷۶۵ آب مرکبات گیری
۳۶
عارفه برشان
گنبد کاووس ۰۹۹۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۷۷۷۷۵۱ آب مرکبات گیری
برندگان دوره پنجاه و هشتم از تاریخ 1399/02/16 تا تاریخ 1399/02/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مهین شاهمرادی
تهران ۰۹۰۲XXXX۶۵ ۹۹۰۰۹۱۲۵۶۲۳ جاروبرقی
۲
آیدا حسینی کوشا
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۱ ۴۴۰۳۱۵۱۲۵۵۸ جاروبرقی
۳
طیبه نصرالهی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۹۱ ۶۶۰۱۲۱۴۹۸۷۳ غذا ساز
۴
حمید عبدالهی
ایرانشهر ۰۹۹۰XXXX۱۷ ۴۴۰۳۲۹۰۷۷۷۳ غذا ساز
۵
نسیم صدری نژاد
مشهد ۰۹۱۵XXXX۲۴ ۴۴۰۳۰۶۲۹۰۸۵ غذا ساز
۶
حاجی ربانی فر
گرگان ۰۹۳۹XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۶۰۱۸۴۵ غذا ساز
۷
سید مهرداد علوی
اصفهان ۰۹۰۳XXXX۲۰ ۴۴۰۳۱۰۹۶۱۸۹ چای ساز
۸
ساسان فتح اله زاده
تهران ۰۹۳۵XXXX۱۳ ۴۴۰۳۱۸۹۷۳۹۴ چای ساز
۹
ابراهیم زارعی
تهران ۰۹۱۹XXXX۰۲ ۴۶۶۷۰۰۱۰۰۱۶۰۳ چای ساز
۱۰
حبیب حسنی
--- ۰۹۳۳XXXX۶۷ ۴۴۰۳۱۷۵۴۲۲۲ چای ساز
۱۱
محمد اسدی نژاد
--- ۰۹۱۷XXXX۱۷ ۴۴۰۳۱۷۶۵۵۵۶ اتو
۱۲
....
--- ۰۹۱۷XXXX۱۶ ۴۴۰۳۲۱۰۴۷۸۲ اتو
۱۳
قاسم انصاری
تهران ۰۹۳۳XXXX۳۷ ۶۶۰۲۱۰۶۸۰۰۹ اتو
۱۴
طوبی حسینی
تهران ۰۹۳۹XXXX۷۰ ۵۵۰۷۸۵۵۱۴۸۹ اتو
۱۵
خدیجه قلیچی
تربت حیدریه ۰۹۱۵XXXX۳۹ ۵۵۰۷۵۶۵۸۸۲۲ اتو
۱۶
.....
--- ۰۹۳۶XXXX۸۸ ۵۵۰۷۴۵۷۳۱۸۴ اتو
۱۷
ویدا بهرامی
تهران ۰۹۱۹XXXX۶۵ ۵۵۰۷۴۹۲۰۶۵۳ مخلوط کن
۱۸
مهناز قهرمان درخشان
همدان ۰۹۰۳XXXX۷۷ ۲۲۰۴۰۴۵۶۰۹۷ مخلوط کن
۱۹
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۱۶ ۳۳۰۰۱۲۱۶۴۷۹ مخلوط کن
۲۰
نرگس شاکری
دامغان ۰۹۱۲XXXX۹۹ ۲۲۰۴۰۶۴۷۶۳۰ مخلوط کن
۲۱
ولی اله هاتفی
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۵ ۷۷۰۱۵۴۱۹۴۹۳ مخلوط کن
۲۲
سهیلا عباسی
اسیر ۰۹۱۷XXXX۲۳ ۴۴۰۳۱۵۱۷۱۸۰ مخلوط کن
۲۳
لیلا مقصودی
گرگان ۰۹۱۱XXXX۱۰ ۴۴۰۳۲۳۰۳۵۸۵ مخلوط کن
۲۴
عباس صادقی
کرج ۰۹۱۹XXXX۴۹ ۴۴۰۳۲۱۶۲۹۵۹ مخلوط کن
۲۵
لیلا ابراهیمی
تهران ۰۹۳۹XXXX۱۷ ۲۲۰۳۹۵۰۳۸۸۲ آب مرکبات گیری
۲۶
زینب درخشانی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۶۸ ۹۹۰۰۸۳۷۱۷۹۴ آب مرکبات گیری
۲۷
مهدی موسیوند
خرم آباد ۰۹۱۶XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۶۸۸۲۱۸ آب مرکبات گیری
۲۸
مجتبی مختاری پور
بهبهان ۰۹۰۵XXXX۶۲ ۶۶۰۲۰۸۸۷۸۵۴ آب مرکبات گیری
۲۹
سحر علیلو
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۵۲ ۲۲۰۴۰۷۲۶۴۷۹ آب مرکبات گیری
۳۰
حسین جان آبادی مالدار
--- ۰۹۱۵XXXX۳۴ ۲۲۰۴۰۰۰۶۵۶۳ آب مرکبات گیری
۳۱
عزیز ریسمانی
شیروان ۰۹۹۳XXXX۴۲ ۶۶۰۱۹۷۶۴۸۱۷ آب مرکبات گیری
۳۲
اسماعیل ریسمانی
شیروان ۰۹۹۲XXXX۲۱ ۵۵۰۷۴۳۳۸۰۹۵ آب مرکبات گیری
۳۳
جمال سعدیان پور
دزفول ۰۹۰۱XXXX۳۱ ۶۶۰۲۱۶۷۸۳۴۰ آب مرکبات گیری
۳۴
شهناز طهماسبی
خرم آباد ۰۹۹۰XXXX۶۷ ۴۴۶۳۱۸۱۰۱۷۳ آب مرکبات گیری
۳۵
سید مهدی هاشمی
شهرکرد ۰۹۳۵XXXX۶۷ ۹۹۰۰۹۰۶۶۱۲۷ آب مرکبات گیری
۳۶
....
--- ۰۹۳۶XXXX۳۳ ۵۱۰۱۱۶۰۵۱۱۷ آب مرکبات گیری
برندگان دوره پنجاه و هفتم از تاریخ 1399/02/01 تا تاریخ 1399/02/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
جواد خطیبی
رشت ۰۹۳۷XXXX۲۹ ۴۴۰۳۲۲۲۶۸۳۱ جاروبرقی
۲
حسن دهمرده
زابل ۰۹۱۵XXXX۹۶ ۹۹۰۰۸۳۹۶۱۸۹ جاروبرقی
۳
حمیدرضا ده دشتی
بندر دیلم ۰۹۰۱XXXX۶۷ ۴۴۰۳۱۴۰۷۰۴۷ آبمیوه گیری
۴
رحمان خوش خلق
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۱ ۲۲۰۴۰۴۸۳۴۴۶ آبمیوه گیری
۵
فسا پیری
خرم آباد ۰۹۹۲XXXX۱۴ ۶۶۰۲۱۷۳۲۱۳۹ آبمیوه گیری
۶
اسداله اکوان
کاشان ۰۹۱۳XXXX۰۱ ۴۴۰۳۲۴۴۹۰۸۵ آبمیوه گیری
۷
لیلا خوانی
تهران ۰۹۰۲XXXX۱۵ ۴۴۰۳۱۸۳۶۹۴۲ چای ساز
۸
محمد یونسی
قوچان ۰۹۳۹XXXX۵۶ ۵۵۰۷۴۰۴۴۳۶۱ چای ساز
۹
علیرضا جبار زاده
صومعه سرا ۰۹۱۱XXXX۲۲ ۴۴۰۳۱۱۱۸۳۸۶ چای ساز
۱۰
علیرضا قربان پور
رباط کریم ۰۹۱۹XXXX۹۴ ۴۴۰۳۱۹۳۰۶۴۰ چای ساز
۱۱
رضا حسینی
سمنان ۰۹۱۲XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۲۰۲۱۷۳ اتو
۱۲
میلاد ترکاشوند
بروجرد ۰۹۱۶XXXX۰۳ ۴۴۰۳۲۶۸۲۴۲۶ اتو
۱۳
مجید احمدلو
اراک ۰۹۱۸XXXX۵۸ ۶۶۰۲۱۴۲۳۶۷۰ اتو
۱۴
....
--- ۰۹۱۵XXXX۱۵ ۶۶۰۲۱۵۰۲۲۶۲ اتو
۱۵
حجت بی باک
--- ۰۹۳۷XXXX۴۰ ۴۴۰۳۰۹۹۵۷۰۷ اتو
۱۶
صادق عابدینی
زنجان ۰۹۹۱XXXX۷۷ ۵۵۰۷۵۴۳۹۱۵۲ اتو
۱۷
حسین انصاری
شوشتر ۰۹۳۷XXXX۱۸ ۴۴۰۳۱۵۹۱۶۵۵ مخلوط کن
۱۸
مدینه موسوی
شهرکرد ۰۹۱۳XXXX۱۶ ۴۴۰۳۲۳۸۴۰۵۲ مخلوط کن
۱۹
بهروز میرانزاده
تهران ۰۹۲۱XXXX۴۴ ۴۴۰۳۱۸۹۶۶۷۹ مخلوط کن
۲۰
بیتا علیلو
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۷ ۶۲۱۶۰۴۶۰۰ مخلوط کن
۲۱
مرتضی آذرشب
شهریار ۰۹۱۲XXXX۴۶ ۵۵۰۷۸۶۶۳۰۵۳ مخلوط کن
۲۲
....
--- ۰۹۹۰XXXX۳۱ ۴۴۰۳۱۵۱۰۱۹۸ مخلوط کن
۲۳
هادی پهلوانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۶۲ ۴۴۰۳۲۶۷۰۱۵۰ مخلوط کن
۲۴
....
--- ۰۹۱۵XXXX۰۸ ۵۵۰۷۸۶۹۰۴۹۹ مخلوط کن
۲۵
شیر محمد عباسی
رباط کریم ۰۹۱۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۴۹۴۲۶۵ آب مرکبات گیری
۲۶
مجتبی پرینی
سمنان ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۴۴۰۳۲۱۶۲۷۷۶ آب مرکبات گیری
۲۷
مزگان زندیه
ملایر ۰۹۱۸XXXX۸۲ ۴۴۰۳۰۸۶۴۴۱۵ آب مرکبات گیری
۲۸
آیت اله قیاسوند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۰۳ ۶۶۰۲۱۴۴۳۴۶۴ آب مرکبات گیری
۲۹
نسترن جگروند
اصفهان ۰۹۱۸XXXX۹۹ ۴۰۳۱۶۹۹۵۹۸ آب مرکبات گیری
۳۰
علی شهبازی تبار
گرگان ۰۹۰۳XXXX۱۴ ۴۴۰۳۱۲۴۳۲۲۴ آب مرکبات گیری
۳۱
محمد سارانی
زابل ۰۹۳۷XXXX۴۹ ۷۷۰۱۵۷۳۷۰۴۳ آب مرکبات گیری
۳۲
حسین زارع
یزد ۰۹۹۲XXXX۱۵ ۴۴۰۳۰۴۷۱۸۴۵ آب مرکبات گیری
۳۳
زینب عبدی
قرچک ۰۹۱۹XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۷۳۵۸۷۲ آب مرکبات گیری
۳۴
سهراب عیوضی
سرپل ذهاب ۰۹۳۶XXXX۴۳ ۴۴۰۳۱۷۱۹۵۵۹ آب مرکبات گیری
۳۵
معصومه مالمیر
نهاوند ۰۹۹۲XXXX۴۲ ۶۶۰۲۰۵۴۹۰۴۰ آب مرکبات گیری
۳۶
فروزان آزادی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۸۶ ۶۶۰۲۱۷۳۲۱۲۲ آب مرکبات گیری
برندگان دوره پنجاه و ششم از تاریخ 1399/01/01 تا تاریخ 1399/01/31
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
محمد قربانی کیا
رزن ۰۹۱۸XXXX۲۳ ۴۴۰۳۱۰۵۰۴۷۴ جاروبرقی
۲
سهیلا اسماعیلی
قرچک ۰۹۱۹XXXX۷۰ ۴۴۰۳۰۹۱۷۵۲۸ جاروبرقی
۳
حسین غلامی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۵۵ ۴۴۰۳۱۰۰۹۹ جاروبرقی
۴
محمد مجیدی
کرج ۰۹۱۹XXXX۰۴ ۵۵۰۷۵۹۱۹۴۶۷ آبمیوه گیری
۵
مهدی خلیلی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۳۳۰۰۱۵۲۳۷۳۱ آبمیوه گیری
۶
محمد محمدیان
خوی ۰۹۱۴XXXX۲۹ ۲۲۰۴۰۱۰۰۴۹۶ آبمیوه گیری
۷
ناصر کعب
شوشتر ۰۹۰۳XXXX۴۰ ۴۴۰۳۰۹۴۳۴۲۵ آبمیوه گیری
۸
محمد شمس
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۴۴۰۳۱۲۷۵۹۷۶ چای ساز
۹
جلیل قلخانباز
همدان ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۶۶۰۲۰۵۵۲۵۰۲ چای ساز
۱۰
لیلا کمائی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۲۲ ۴۴۰۳۰۹۰۱۰۵۵ چای ساز
۱۱
عذرا صفری
محمدیه ۰۹۱۹XXXX۳۰ ۴۴۰۳۱۶۲۴۰۴۷ چای ساز
۱۲
مجید کاویانی
--- ۰۹۱۹XXXX۳۰ ۵۵۰۷۶۱۶۱۵۷۱ چای ساز
۱۳
معصومه عبدالکریم زاده
کاشان ۰۹۱۳XXXX۸۷ ۵۵۰۶۸۱۳۲۳۷۴ اتو
۱۴
زهرا تقی زاده
همدان ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۴۴۰۳۱۰۴۴۱۶۷ اتو
۱۵
زهرا خندان
کاشان ۰۹۱۳XXXX۴۸ ۳۳۰۰۱۳۱۳۳۲۰ اتو
۱۶
یوسف جلیل وند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۳۴ ۶۶۰۲۱۴۴۳۶۹۳ اتو
۱۷
حمید روح بخش
تهران ۰۹۱۳XXXX۸۷ ۴۴۰۳۲۳۸۵۸۳۹ اتو
۱۸
علی ناروئی
زابل ۰۹۱۵XXXX۵۰ ۹۹۰۰۷۹۰۴۶۰۰ هدفون بی سیم
۱۹
عزت اله مومیوند
تویسرکان ۰۹۹۰XXXX۰۲ ۶۶۰۲۰۵۴۹۸۸۳ هدفون بی سیم
۲۰
رضا گرکانی
بردسیر ۰۹۱۳XXXX۵۴ ۶۶۰۲۰۷۱۷۲۱۵ هدفون بی سیم
۲۱
حسین توکلی
زرند ۰۹۱۳XXXX۰۴ ۴۴۰۳۲۱۱۵۲۶۱ هدفون بی سیم
۲۲
مریم رمضان زاده
تهران ۰۹۰۵XXXX۴۳ ۵۵۰۷۶۱۶۶۴۲۹ هدفون بی سیم
۲۳
ابوالفضل شفیع کار
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۳ ۴۴۰۳۱۵۳۹۲۶۰ هدفون بی سیم
۲۴
....
--- ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۶۶۰۲۱۱۸۴۵۰۸ هدفون بی سیم
۲۵
سروش خواصی
بروجرد ۰۹۲۲XXXX۳۳ ۴۴۰۳۱۱۵۰۷۰۳ هدفون بی سیم
۲۶
چیا پیره
مهاباد ۰۹۰۱XXXX۲۴ ۹۹۰۰۹۱۰۱۲۱۵ هدفون بی سیم
۲۷
مصطفی عبداله زاده
کرمان ۰۹۱۳XXXX۴۰ ۵۵۰۷۷۶۴۸۶۷۵ هدفون بی سیم
۲۸
مهدی میرجلیلی
یزد ۰۹۱۳XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۱۰۸۷۸۲ هدفون بی سیم
۲۹
محمدرضا پور اسماعیل
زابل ۰۹۱۵XXXX۵۸ ۳۳۰۰۰۴۸۵۴۲۴ هدفون بی سیم
۳۰
فردین رحیمی اسماعیل آبادی
شیراز ۰۹۳۳XXXX۹۰ ۶۶۰۲۱۰۱۴۳۳۷ هدفون بی سیم
۳۱
داود روشنی
اصفهان ۰۹۱۷XXXX۵۵ ۴۴۰۳۱۱۶۴۴۹۱ هدفون بی سیم
۳۲
اسما زینلی
کرمان ۰۹۱۴XXXX۰۸ ۵۵۰۷۵۹۳۱۲۳۱ هدفون بی سیم
۳۳
ندا بهروزی
اسلامشهر ۰۹۳۶XXXX۸۹ ۳۳۰۰۱۱۸۴۱۷۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
معصومه مهدیان
زاهدان ۰۹۳۷XXXX۱۰ ۹۹۰۰۸۳۸۱۷۳۰ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
....
--- ۰۹۹۰XXXX۸۴ ۵۵۰۷۶۰۲۱۸۹۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
علی گل رخ
صومعه سرا ۰۹۹۰XXXX۵۲ ۴۴۰۳۱۰۰۷۷۴۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۷
محمد علی سیادت پور
سمنان ۰۹۹۰XXXX۶۵ ۴۴۰۳۱۰۹۲۵۴۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۸
محمود کریمیان فر
یاسوج ۰۹۹۲XXXX۷۸ ۵۵۰۷۵۷۴۶۰۱۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۹
.....
--- ۰۹۰۱XXXX۸۵ ۲۲۰۴۰۵۲۷۵۵۶ اسپیکر بلوتوثی
۴۰
نازنین زهرا وفایی
تهران ۰۹۳۰XXXX۳۴ ۴۴۰۳۱۹۰۰۶۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۴۱
داود رضایی
کرج ۰۹۱۹XXXX۱۰ ۲۲۰۳۹۱۰۰۱۶۲ اسپیکر بلوتوثی
۴۲
هوشنگ جوان بخت
اصفهان ۰۹۱۷XXXX۱۷ ۶۶۰۲۱۶۴۰۳۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۴۳
.....
--- ۰۹۱۵XXXX۷۷ ۵۵۰۷۵۹۱۲۲۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۴۴
فاطمه طالبی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۳۱ ۳۳۰۰۰۰۹۲۴۰۲ اسپیکر بلوتوثی
۴۵
داود نجفی نسب
سمنان ۰۹۱۲XXXX۷۷ ۹۹۰۰۸۴۱۷۴۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۴۶
ابوالفضل دهقان
یزد ۰۹۱۴XXXX۸۴ ۴۴۰۳۱۳۰۹۱۷۷ اسپیکر بلوتوثی
۴۷
فریبا قلچ خوانی
تهران ۰۹۳۵XXXX۰۴ ۵۵۰۷۱۰۰۵۰۸۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره پنجاه و پنجم از تاریخ 1398/12/16 تا تاریخ 1398/12/29
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نعمت قربانعلی زاده
خوی ۰۹۱۴XXXX۸۸ ۴۴۰۳۲۵۳۷۸۸۵ ماشین لباسشویی
۲
علی جوشقانی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۹ ۴۴۰۳۰۵۷۳۶۵۹ PS4
۳
احمد عبدالملکی
نهاوند ۰۹۹۲XXXX۹۷ ۵۶۰۲۰۱۴۷۹۵۷ PS4
۴
محمد مهدی زاده
شیروان ۰۹۹۲XXXX۷۹ ۲۲۰۴۶۵۸۷۲۴۵ ساعت هوشمند
۵
محمدرضا سالاری
زاهدان ۰۹۲۱XXXX۹۷ ۶۶۰۲۰۳۴۴۵۳۳ ساعت هوشمند
۶
مهدی موقوفه
تهران ۰۹۳۹XXXX۸۴ ۴۴۰۳۰۹۰۹۷۸۳ ساعت هوشمند
۷
مهدی کولیوند
تهران ۰۹۳۳XXXX۴۸ ۶۶۰۲۰۵۴۸۲۵۴ هدفون بی سیم
۸
میلاد کریم نژاد
تهران ۰۹۰۲XXXX۲۵ ۳۳۰۰۱۰۱۱۳۰۶ هدفون بی سیم
۹
داود قاسمی مهر
اسلامشهر ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۵۵۰۷۵۹۳۳۷۷۵ هدفون بی سیم
۱۰
....
--- ۰۹۱۱XXXX۲۹ ۶۶۰۳۱۰۸۴۵۹۹ هدفون بی سیم
۱۱
....
--- ۰۹۱۹XXXX۱۱ ۳۳۰۰۱۵۱۲۶۲۲ هدفون بی سیم
۱۲
عبداله ترکاشوند
نهاوند ۰۹۰۵XXXX۹۴ ۶۶۰۲۰۵۵۳۴۸۹ هدفون بی سیم
۱۳
زهرا عبدالهی
جیرفت ۰۹۱۳XXXX۲۱ ۴۴۰۳۲۰۰۵۸۸۵ هدفون بی سیم
۱۴
جواد بیدی
کرج ۰۹۱۲XXXX۷۰ ۴۴۰۳۱۴۳۲۳۹۱ هدفون بی سیم
۱۵
مهدی همتی
اسدآباد ۰۹۱۸XXXX۸۹ ۴۴۰۳۰۵۶۹۱۰۹ هدفون بی سیم
۱۶
مهدیه زارعی
بوانات ۰۹۱۷XXXX۵۱ ۶۶۰۲۱۲۳۹۷۵۰ هدفون بی سیم
۱۷
نورعلی مرادی
نورآباد ۰۹۳۶XXXX۸۵ ۴۴۰۳۱۲۲۵۲۸۶ هدفون بی سیم
۱۸
الهام راد پرور
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۹ ۴۴۰۳۰۲۶۴۱۲۲ هدفون بی سیم
۱۹
قاسم نظر پوریان
مسجدسلیمان ۰۹۱۶XXXX۸۰ ۲۲۰۳۷۹۶۰۲۹۲ هدفون بی سیم
۲۰
سهیلا بیاتی حقیقت
همدان ۰۹۳۰XXXX۴۴ ۴۴۰۲۹۸۶۵۴۴۴ هدفون بی سیم
۲۱
اکبر اسدی پیرلو
پارس آباد ۰۹۱۴XXXX۲۳ ۶۶۰۲۰۳۱۱۹۶۶ هدفون بی سیم
۲۲
....
--- ۰۹۳۸XXXX۷۲ ۵۵۰۷۶۶۷۱۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
سعید سبزی وند
اصفهان ۰۹۳۶XXXX۹۵ ۴۴۰۳۲۱۵۸۱۳۶ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
روح اله نوری
تهران ۰۹۳۶XXXX۳۱ ۲۲۰۴۰۰۰۷۶۷۰ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
احمد باقری
تهران ۰۹۱۲XXXX۳۵ ۵۵۰۷۵۹۳۲۷۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
علی زارع مهدی آبادی
کرمان ۰۹۱۴XXXX۲۹ ۴۴۰۳۱۴۱۵۶۵۷ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
حمید غلامی
نورآباد ۰۹۱۷XXXX۹۳ ۴۴۰۳۱۸۰۱۸۷۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
نرگس کرم پناه
یزد ۰۹۱۳XXXX۵۰ ۴۴۰۳۰۷۹۴۷۲۸ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
مریم ابوالقاسمی
تهران ۰۹۳۹XXXX۳۸ ۶۶۰۲۱۰۲۰۵۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
الهام طلوعی
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۹ ۵۵۰۷۴۰۰۲۲۶۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
.....
--- ۰۹۹۰XXXX۱۰ ۳۳۰۰۱۱۹۴۳۶۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
غلامرضا رحمانیان
آستارا ۰۹۰۵XXXX۸۱ ۳۳۰۰۱۴۸۴۹۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
سید جواد نقوی
ورامین ۰۹۱۲XXXX۲۵ ۴۴۰۳۱۴۲۱۹۱۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
علی اکبر نورایی
مشهد ۰۹۰۳XXXX۸۴ ۴۴۰۲۰۶۵۷۰۷۴۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
عهدیه قدیانی
قزوین ۰۹۹۲XXXX۹۹ ۶۶۰۲۱۱۷۷۷۶۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
قدرت اله رنجبر
ایلام ۰۹۱۸XXXX۱۰ ۴۴۰۳۰۸۷۲۴۸۱ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره پنجاه و چهارم از تاریخ 1398/12/01 تا تاریخ 1398/12/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
نگار خورا
کامیاران ۰۹۱۸XXXX۳۱ ۶۶۰۲۱۱۷۷۰۲۱ تلویزیون
۲
حدیثه مهرپرور
شیروان ۰۹۳۰XXXX۳۹ ۲۲۰۳۹۶۵۴۹۵۳ تلویزیون
۳
محمدصادق علیزاده
ورامین ۰۹۱۰XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۱۴۹۹۰۶ جاروبرقی
۴
امیرحسین شهامتی فر
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۲ ۴۴۰۳۱۶۷۲۳۷۱ ساعت هوشمند
۵
شهربانو جعفر نژاد
سنگر ۰۹۱۱XXXX۳۸ ۳۳۰۰۰۴۶۳۳۴۹ ساعت هوشمند
۶
محسن تمیزکار
قم ۰۹۱۰XXXX۳۲ ۴۴۰۲۸۷۹۹۷۵۵ ساعت هوشمند
۷
ستار بریسم
اندیمشک ۰۹۱۶XXXX۸۵ ۴۴۰۳۰۴۳۷۹۵۷ هدفون بی سیم
۸
علی ببر زاده
شیروان ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۴۴۰۲۹۰۸۵۹۷۵ هدفون بی سیم
۹
زهره عینی دخت
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۴۲ ۴۴۰۳۰۸۱۹۴۶۳ هدفون بی سیم
۱۰
فاطمه کولیوند
فیروزان ۰۹۹۴XXXX۱۲ ۶۶۰۲۰۵۴۷۷۳۹ هدفون بی سیم
۱۱
ماهان حسین زاده
نسیم شهر ۰۹۳۸XXXX۳۲ ۴۴۰۳۱۳۴۵۷۷۲ هدفون بی سیم
۱۲
.....
--- ۰۹۰۳XXXX۳۰ ۴۴۰۳۱۰۱۳۴۸۰ هدفون بی سیم
۱۳
محمد باقر جبلی
بندر دیلم ۰۹۱۶XXXX۶۶ ۴۴۳۰۳۰۲۷۳۶ هدفون بی سیم
۱۴
علی زارع
--- ۰۹۹۲XXXX۸۹ ۶۰۲۰۹۳۰۷۱۸ هدفون بی سیم
۱۵
ابوالفضل بدل لو
رباط کریم ۰۹۱۹XXXX۸۲ ۴۴۰۳۰۹۰۲۶۲۳ هدفون بی سیم
۱۶
علی مرحد پور
رامشیر ۰۹۳۰XXXX۱۳ ۴۴۰۳۱۶۳۴۷۴۰ هدفون بی سیم
۱۷
رضا زبر دست
قوچان ۰۹۳۵XXXX۱۴ ۴۴۰۳۰۱۴۳۷۵۸ هدفون بی سیم
۱۸
احمد احمدی
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۵۵۰۷۲۷۸۰۱۶۴ هدفون بی سیم
۱۹
عزیز ریسمانی
شیروان ۰۹۳۸XXXX۷۸ ۳۳۰۰۱۰۹۸۶۵۳ هدفون بی سیم
۲۰
سعید سرحدی
زابل ۰۹۰۱XXXX۱۳ ۹۹۰۰۸۰۳۱۹۹۲ هدفون بی سیم
۲۱
وحید مقصودی
خورموج ۰۹۹۲XXXX۹۳ ۴۴۰۳۱۵۰۰۷۴۹ هدفون بی سیم
۲۲
فیصل محمدی زاده
سیریک ۰۹۱۷XXXX۱۶ ۴۴۰۳۱۲۲۹۸۸۹ اسپیکر
۲۳
یاسین مهدی زاده
شیروان ۰۹۳۰XXXX۷۵ ۹۹۰۰۲۱۴۳۹۵۲ اسپیکر
۲۴
زهرا خزایی
ورامین ۰۹۳۹XXXX۹۲ ۵۵۰۷۴۱۷۹۶۲۸ اسپیکر
۲۵
رضا رستمی
کاشمر ۰۹۰۳XXXX۸۰ ۴۴۰۳۰۶۲۹۳۲۲ اسپیکر
۲۶
مریم رحیمی
میناب ۰۹۳۹XXXX۰۱ ۶۶۰۲۰۹۳۲۳۲۹ اسپیکر
۲۷
مهدی رضایی
همدان ۰۹۱۸XXXX۱۲ ۴۴۰۳۰۵۴۳۶۴۶ اسپیکر
۲۸
دانیال درخشنده
بندر عباس ۰۹۱۳XXXX۳۴ ۹۹۰۰۸۵۴۶۹۰۹ اسپیکر
۲۹
علی محمدی فرد
شیراز ۰۹۱۷XXXX۰۶ ۴۴۰۳۱۲۴۷۶۳۶ اسپیکر
۳۰
اعظم قاسمی
قم ۰۹۹۰XXXX۸۷ ۳۳۰۰۱۵۲۰۲۳۴ اسپیکر
۳۱
مهدیه محبی راد
کرج ۰۹۰۵XXXX۰۲ ۴۴۰۲۹۴۹۲۹۴۱ اسپیکر
۳۲
محمد میرشکاری
زابل ۰۹۱۵XXXX۶۹ ۲۲۰۳۹۰۷۰۷۹۳ اسپیکر
۳۳
مهدی فرحزادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۱۷ ۶۶۰۲۱۲۴۰۸۰۴ اسپیکر
۳۴
محبوبه اکبرآبادی
مشهد ۰۹۳۵XXXX۵۹ ۵۵۰۷۵۶۰۳۱۱۳ اسپیکر
۳۵
مرتضی پور قلی
خوی ۰۹۱۴XXXX۰۳ ۶۶۰۲۱۱۵۳۸۲۳۹ اسپیکر
۳۶
انسیه شهبازی
تهران ۰۹۱۰XXXX۰۹ ۶۶۰۲۰۹۳۹۰۸۳ اسپیکر
برندگان دوره پنجاه و سوم از تاریخ 1398/11/16 تا تاریخ 1398/11/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
پری نخعی زینلی
شوسف ۰۹۱۵XXXX۴۲ ۴۴۰۳۰۵۹۳۱۶۰ ماشین لباسشویی
۲
علی احمدی
لار ۰۹۱۶XXXX۲۸ ۴۴۰۳۰۷۹۳۷۹۳ PS4
۳
مرضیه دین محمدی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۶۰ ۶۶۰۲۰۵۵۰۶۷۶ PS4
۴
زهرا اسد پور
خوی ۰۹۱۴XXXX۵۰ ۵۵۰۷۵۷۷۵۰۲۲ ساعت هوشمند
۵
محمد شیخی
آبدانان ۰۹۱۸XXXX۱۳ ۴۴۰۳۰۷۷۱۷۸۵ ساعت هوشمند
۶
تارویردی علی نژاد
ارومیه ۰۹۱۴XXXX۵۱ ۶۶۰۲۱۱۶۴۰۷۲ ساعت هوشمند
۷
زینب آلبا
--- ۰۹۳۹XXXX۰۳ ۶۶۰۲۱۰۲۷۳۷۲ هدفون بی سیم
۸
سوسن دانشور
رباط کریم ۰۹۱۲XXXX۱۷ ۴۴۰۳۰۷۰۹۴۳۸ هدفون بی سیم
۹
رومینا کارگر
اصفهان ۰۹۳۶XXXX۵۴ ۴۴۰۳۰۶۰۶۴۱۹ هدفون بی سیم
۱۰
محمدرضا زندی
بم ۰۹۰۲XXXX۹۲ ۳۳۰۰۱۰۴۱۰۵۰ هدفون بی سیم
۱۱
کریم کشاورز
ازنا ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۴۴۰۳۱۴۴۵۷۹۰ هدفون بی سیم
۱۲
زینب تاجیک
کازرون ۰۹۹۱XXXX۰۹ ۴۴۰۳۰۱۳۸۳۷۳ هدفون بی سیم
۱۳
محمد سعیدی نامداری
دزفول ۰۹۱۶XXXX۵۶ ۶۶۰۲۰۹۷۱۲۳۷ هدفون بی سیم
۱۴
محمدرضا کاظمی
شاهین شهر ۰۹۱۳XXXX۶۴ ۴۴۰۳۱۰۰۸۵۷۷ هدفون بی سیم
۱۵
میلاد رمضانی
لاهیجان ۰۹۱۱XXXX۴۱ ۶۶۰۲۰۷۱۳۰۲۴ هدفون بی سیم
۱۶
حبیب پور احمدیان
یزد ۰۹۹۲XXXX۶۳ ۴۴۰۳۰۷۳۹۸۸۳ هدفون بی سیم
۱۷
طاها عفت
یزد ۰۹۲۲XXXX۴۴ ۴۴۰۳۰۷۴۳۷۷۱ هدفون بی سیم
۱۸
محمد رستاخیز
میناب ۰۹۳۳XXXX۴۵ ۶۶۰۲۰۵۲۰۵۰۲ هدفون بی سیم
۱۹
حسین سهرابی
--- ۰۹۱۷XXXX۸۱ ۴۴۰۳۰۷۶۰۷۸۸ هدفون بی سیم
۲۰
علیرضا دلگشا
شیراز ۰۹۱۷XXXX۷۵ ۴۴۴۴۰۳۰۹۲۵۵ هدفون بی سیم
۲۱
سعید دهقان
یزد ۰۹۱۳XXXX۴۵ ۴۴۰۳۰۲۶۲۳۱۶ هدفون بی سیم
۲۲
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۹۲XXXX۲۸ ۳۳۰۰۱۰۹۸۴۷۶ اسپیکر
۲۳
نسرین قاسم زاده
تهران ۰۹۱۵XXXX۴۱ ۳۳۰۰۱۲۶۳۴۹۵ اسپیکر
۲۴
مجید انصاری
کازرون ۰۹۱۷XXXX۲۲ ۴۴۰۳۱۱۳۶۴۰۳ اسپیکر
۲۵
حسن مرادی
شهریار ۰۹۹۰XXXX۰۱ ۵۵۰۷۱۴۸۸۰۷۰ اسپیکر
۲۶
میلاد قمی
قم ۰۹۱۲XXXX۰۹ ۴۴۰۳۱۱۲۳۶۱۰ اسپیکر
۲۷
احمد شیخی
آبدانان ۰۹۹۰XXXX۴۲ ۴۴۰۳۰۸۷۴۸۲۲ اسپیکر
۲۸
حسین دریس جرفی
آبادان ۰۹۹۱XXXX۹۹ ۴۴۰۲۷۳۷۸۴۸۹ اسپیکر
۲۹
صادق بیاضی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۹۱ ۳۳۰۰۰۱۶۵۸۱۵ اسپیکر
۳۰
مرتضی شمس الدینی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۰ ۹۹۰۰۸۳۸۱۴۸۳ اسپیکر
۳۱
علیرضا رخ جو
بندرلنگه ۰۹۰۳XXXX۵۹ ۴۴۰۳۰۵۳۴۱۵۰ اسپیکر
۳۲
هادی مظفری
پاکدشت ۰۹۲۲XXXX۱۸ ۵۵۰۷۴۸۴۴۵۴۲ اسپیکر
۳۳
یوسف جلیل وند
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۳۴ ۶۶۰۲۰۵۵۲۴۳۶ اسپیکر
۳۴
رضا حسینی
بجنورد ۰۹۱۵XXXX۲۵ ۶۶۰۲۰۱۲۸۹۹۶ اسپیکر
۳۵
زهرا صفائیان
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۲۹ ۲۲۰۳۹۳۷۶۴۲۶ اسپیکر
۳۶
میلاد تربتی
تهران ۰۹۱۰XXXX۹۷ ۹۹۰۰۸۹۳۷۷۲۲ اسپیکر
برندگان دوره پنجاه و دوم از تاریخ 1398/11/01 تا تاریخ 1398/11/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
سید یونس محسن عریض اصل
رامشیر ۰۹۱۶XXXX۲۵ ۴۴۰۳۰۵۸۹۱۸۷ تلویزیون
۲
محمد کاظم حمیدی پور
یزد ۰۹۱۳XXXX۳۴ ۴۴۰۳۰۵۹۶۰۴۳ تلویزیون
۳
منصوره ابراهیم نژاد
بابل ۰۹۱۱XXXX۷۶ ۹۹۰۰۸۶۰۹۱۰۴ جاروبرقی
۴
مهدی سواری عواجه
اهواز ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۴۴۰۲۸۹۸۱۳۹۹ ساعت هوشمند
۵
افشین قلی پور
شاهین شهر ۰۹۱۶XXXX۱۷ ۴۴۰۳۰۵۹۳۲۶۵ ساعت هوشمند
۶
زهرا جمالی پور
اهواز ۰۹۱۶XXXX۶۷ ۴۴۰۳۰۵۹۷۸۶۷ ساعت هوشمند
۷
علی اکبر ساسان
لار ۰۹۱۶XXXX۷۰ ۴۴۰۲۹۷۵۴۱۲۲ هدفون بی سیم
۸
زهرا جوانمردی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۹۹ ۲۲۰۳۹۲۷۶۸۰۷ هدفون بی سیم
۹
ابوطالب عزیزی
ارزوئیه ۰۹۱۴XXXX۱۷ ۴۴۰۳۱۱۴۳۸۱۵ هدفون بی سیم
۱۰
نرگس درویش بیگی
بندر عباس ۰۹۱۶XXXX۳۳ ۲۲۰۳۹۱۴۴۴۶۷ هدفون بی سیم
۱۱
عباس واحدی
بهار ۰۹۳۰XXXX۸۷ ۵۵۰۷۵۵۶۲۵۱۹ هدفون بی سیم
۱۲
الهه منصوری
قوچان ۰۹۰۳XXXX۸۲ ۴۴۰۲۷۲۳۶۵۳۸ هدفون بی سیم
۱۳
مرضیه حاج محمدی
تهران ۰۹۳۸XXXX۲۶ ۹۹۰۰۸۳۱۷۱۹۴ هدفون بی سیم
۱۴
خلیل عنایتی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۶ ۴۴۰۳۰۵۴۸۶۵۰ هدفون بی سیم
۱۵
خداوردی قلی زاده
اسلامشهر ۰۹۳۷XXXX۸۷ ۶۶۰۲۰۵۲۱۲۹۵ هدفون بی سیم
۱۶
علیرضا ریسمانی
شیروان ۰۹۳۹XXXX۷۶ ۲۲۰۳۷۳۹۹۱۸۱ هدفون بی سیم
۱۷
رضا اسودی
--- ۰۹۳۳XXXX۵۸ ۷۷۰۱۵۵۹۰۵۹۱ هدفون بی سیم
۱۸
فرشاد شکوهی
خمین ۰۹۱۳XXXX۳۰ ۴۴۰۳۰۳۹۶۰۲۷ هدفون بی سیم
۱۹
محمد سلمانی
خورموج ۰۹۳۶XXXX۵۱ ۴۴۰۳۰۷۸۴۰۱۹ هدفون بی سیم
۲۰
زهرا میرزایی
شیراز ۰۹۳۵XXXX۰۹ ۴۴۰۲۹۲۸۸۶۹۷ هدفون بی سیم
۲۱
لشکر صادقی
فیروزآباد ۰۹۱۷XXXX۸۸ ۴۴۰۲۹۲۶۹۵۹۶ هدفون بی سیم
۲۲
فرزانه الهی
آبیک ۰۹۱۹XXXX۸۸ ۵۵۰۷۴۱۸۰۱۷۰ اسپیکر
۲۳
معصومه ولی پور
اهواز ۰۹۳۸XXXX۲۶ ۴۴۰۳۰۸۴۹۳۱۵ اسپیکر
۲۴
طاهره شیخان
تهران ۰۹۱۲XXXX۰۷ ۵۵۰۷۳۶۴۲۵۶۵ اسپیکر
۲۵
زهرا حاجی پور
کرج ۰۹۱۹XXXX۴۸ ۳۳۰۰۰۶۸۱۵۵۵ اسپیکر
۲۶
زهره امامی
شهرضا ۰۹۱۳XXXX۸۹ ۴۴۰۲۹۶۹۵۶۹۹ اسپیکر
۲۷
هادی کرمی
همدان ۰۹۱۸XXXX۳۰ ۲۲۰۳۹۳۲۴۲۶۰ اسپیکر
۲۸
رحمان خوش خلق
خوی ۰۹۱۴XXXX۳۱ ۳۳۰۰۱۴۴۰۳۳۷ اسپیکر
۲۹
سید یونس هاشمی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۳۸ ۴۴۰۳۰۶۸۰۳۹۰ اسپیکر
۳۰
ایوب رستم پور
لنگرود ۰۹۱۱XXXX۴۷ ۳۳۰۰۱۱۴۸۸۳۰ اسپیکر
۳۱
احمد خزایی
نهاوند ۰۹۹۴XXXX۸۰ ۶۶۰۲۰۵۵۶۵۷۸ اسپیکر
۳۲
نرگس صیاد
زابل ۰۹۱۵XXXX۷۸ ۵۵۰۷۴۰۸۰۳۰۵ اسپیکر
۳۳
سید محسن سجادی نسب
گز برخوار ۰۹۱۳XXXX۵۳ ۴۴۰۳۰۵۲۷۲۰۸ اسپیکر
۳۴
زهرا غلامی
اسلامشهر ۰۹۳۵XXXX۱۶ ۲۲۰۰۹۰۰ اسپیکر
۳۵
علی نجفی
گرگان ۰۹۱۱XXXX۷۶ ۴۴۰۳۰۶۰۴۹۴۹ اسپیکر
۳۶
محمود صولتی
تهران ۰۹۳۶XXXX۰۷ ۴۴۰۳۱۱۷۸۲۵۴ اسپیکر
برندگان دوره پنجاه و یکم از تاریخ 1398/10/16 تا تاریخ 1398/10/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
افشین اقرایی
ملارد ۰۹۰۲XXXX۲۰ ۲۲۰۳۸۷۴۲۴۶۵ ماشین لباسشویی
۲
محمود هلیچی حسانی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۹۴ ۴۴۰۳۰۹۷۰۸۴۶ PS4
۳
علی دستخون
دهدشت ۰۹۱۷XXXX۴۲ ۲۲۰۳۹۵۸۵۰۱۴ PS4
۴
هادی محمدی وجدان
همدان ۰۹۱۸XXXX۰۹ ۷۷۰۱۶۹۶۱۵۵۱ ساعت هوشمند
۵
......
--- ۰۹۱۲XXXX۰۲ ۲۲۰۳۹۷۹۸۹۱۵ ساعت هوشمند
۶
عزیز حسن زاده اصل
نسیم شهر ۰۹۱۲XXXX۰۱ ۲۲۰۰۶۵۹۹۹۵۰ ساعت هوشمند
۷
احمد نجاری
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۵۱ ۴۴۰۳۰۱۶۸۰۹۹ هدفون بی سیم
۸
یاسین مهدی زاده قوینانلو
شیروان ۰۹۳۷XXXX۰۳ ۲۲۰۹۸۶۳۹۴۵۱ هدفون بی سیم
۹
.....
--- ۰۹۱۶XXXX۵۹ ۴۴۰۳۰۵۹۵۶۶ هدفون بی سیم
۱۰
ملیکا جلیلیان
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۲۶ ۲۲۰۰۹۹۹۲۷۲۲ هدفون بی سیم
۱۱
سیده کبری پارسائی
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۱۱ ۴۴۰۲۹۲۹۶۳۵۳ هدفون بی سیم
۱۲
مرجان پیرهادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۴۴۰۳۰۸۸۹۲۰۹ هدفون بی سیم
۱۳
زینب فرهودی
ایلام ۰۹۹۱XXXX۶۱ ۶۶۰۲۰۴۹۵۴۳۳ هدفون بی سیم
۱۴
زهرا طیبی
قرچک ۰۹۱۰XXXX۱۸ ۵۵۰۷۴۰۰۳۶۰۲ هدفون بی سیم
۱۵
علی احمد سلوکی
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۳۳ ۶۶۰۲۱۶۸۰۹۳۱ هدفون بی سیم
۱۶
خدیجه جبارپور
رشت ۰۹۱۱XXXX۹۳ ۶۶۰۲۰۳۷۹۷۴۳ هدفون بی سیم
۱۷
کلثوم رنجبری کمیز
بندرلنگه ۰۹۰۱XXXX۱۹ ۴۴۰۳۰۵۳۳۱۹۱ هدفون بی سیم
۱۸
اسماعیل یونسی
مراغه ۰۹۹۲XXXX۲۱ ۴۴۰۳۰۲۹۸۵۱۹ هدفون بی سیم
۱۹
مجتبی افتخاری فر
فیروزان ۰۹۱۸XXXX۱۲ ۶۶۰۲۰۵۵۲۵۷۶ هدفون بی سیم
۲۰
معصومه زنگی
بم ۰۹۱۳XXXX۹۰ ۲۲۰۳۶۶۳۲۳۸۴ هدفون بی سیم
۲۱
علی چعبی
شوش ۰۹۰۱XXXX۲۴ ۴۴۰۳۰۶۹۳۱۰۴ هدفون بی سیم
۲۲
امین ابراهیم مظفری
بندرلنگه ۰۹۱۷XXXX۳۱ ۴۴۰۳۰۵۳۸۹۰۷ اسپیکر
۲۳
سعید شیرعلیپور
همدان ۰۹۱۸XXXX۲۹ ۵۵۰۷۴۹۸۱۲۰۳ اسپیکر
۲۴
معصومه نصری
بهشهر ۰۹۱۱XXXX۲۵ ۹۹۰۰۷۴۰۶۹۸۵ اسپیکر
۲۵
مهرداد محمدی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۶ ۴۴۰۳۰۶۴۲۸۰۴ اسپیکر
۲۶
زهره امامی
شهرضا ۰۹۱۲XXXX۵۸ ۴۴۰۳۱۲۴۴۴۹۸ اسپیکر
۲۷
مجید هاشمی
پاکدشت ۰۹۰۱XXXX۸۹ ۵۵۰۷۴۸۳۱۳۵۲ اسپیکر
۲۸
علی شمسی
تهران ۰۹۳۷XXXX۳۵ ۴۴۰۳۰۸۰۲۵۹۰ اسپیکر
۲۹
عارف خاندل
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۶۶ ۲۲۰۳۹۶۳۴۵۴۶ اسپیکر
۳۰
سکینه حسین پور شلمانی
تهران ۰۹۳۶XXXX۶۶ ۴۴۰۳۰۸۴۳۳۱۴ اسپیکر
۳۱
سمیرا طالب محققی
محمدشهر ۰۹۳۶XXXX۹۹ ۹۹۰۰۹۰۱۲۵۸۵ اسپیکر
۳۲
عباس زراوشان
شیراز ۰۹۱۷XXXX۳۳ ۴۴۰۲۹۷۱۴۰۹۵ اسپیکر
۳۳
علی طاهری
مهر ۰۹۱۷XXXX۹۶ ۲۲۰۳۹۳۵۶۷۳۵ اسپیکر
۳۴
سید حسن حسینی بائی
بابل ۰۹۰۵XXXX۳۶ ۹۹۰۰۸۲۲۷۷۳۷ اسپیکر
۳۵
امیر پارسا نیا
تهران ۰۹۳۵XXXX۶۱ ۵۵۰۴۰۳۵۸۵۹۱ اسپیکر
۳۶
محمد نریمانی
اصفهان ۰۹۱۳XXXX۴۴ ۶۶۰۱۹۵۴۲۴۶۹ اسپیکر
برندگان دوره پنجاهم از تاریخ 1398/10/01 تا تاریخ 1398/10/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
عفت شیرپرستی
فریمان ۰۹۹۰XXXX۹۳ ‏۴۴۰۳۰۸۹۲۶۶۸ تلویزیون
۲
.....
--- ۰۹۱۹XXXX۹۱ ۴۴۰۳۰۷۰۹۰۹۳ تلویزیون
۳
.....
--- ۹۰۱۳XXXX۴ ۴۴۰۳۰۶۷۸۱۵۲ جاروبرقی
۴
.....
--- ۰۹۱۰XXXX۰۴ ۴۴۰۳۱۴۳۱۴۴۳ ساعت هوشمند
۵
جلال محجوبی
--- ۰۹۱۰XXXX۸۴ ۳۳۰۰۰۷۱۳۳۹۳ ساعت هوشمند
۶
محمد دژکام
ایرانشهر ۹۳۳۹XXXX۴ ۴۴۰۳۰۵۱۵۹۶۸ ساعت هوشمند
۷
معصومه ملکی
رزن ۰۹۱۸XXXX۳۰ ۹۹۰۰۸۳۳۶۲۷۷ هدفون بی سیم
۸
نسرین آقا محمدی
شهریار ۰۹۲۲XXXX۵۷ ۲۲۰۳۸۰۳۹۷۳۶ هدفون بی سیم
۹
محسن ملائی
تهران ۰۹۱۹XXXX۵۴ ۶۶۰۲۰۱۴۷۸۸۷ هدفون بی سیم
۱۰
بهناز ابطحی
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۷۷ ۶۶۰۲۰۰۹۵۰۵۵ هدفون بی سیم
۱۱
زهرا علیزاده
خوی ۰۹۱۴XXXX۸۵ ۳۳۰۰۱۳۴۵۹۱۸ هدفون بی سیم
۱۲
ربابه الماسی
قرچک ۰۹۱۹XXXX۸۳ ۴۴۰۳۰۱۱۹۰۴۳ هدفون بی سیم
۱۳
محمدرضا محمودی
شهریار ۰۹۰۲XXXX۳۵ ۴۴۰۳۰۶۹۲۷۱۵ هدفون بی سیم
۱۴
.....
--- ۰۹۳۹XXXX۷۳ ۴۴۰۲۸۹۱۲۰۳۹ هدفون بی سیم
۱۵
پژمان رمضانی
کوار ۰۹۱۶XXXX۴۴ ۴۴۰۳۰۹۹۸۵۵۷ هدفون بی سیم
۱۶
راضیه اصغری
ساری ۰۹۳۰XXXX۳۱ ۲۲۰۳۸۲۸۹۵۷۱‎ هدفون بی سیم
۱۷
محمد یاوری
همدان ۰۹۱۸XXXX۴۳ ۹۹۰۰۸۶۱۲۶۱۰ هدفون بی سیم
۱۸
جواد رنجی
خاش ۰۹۱۵XXXX۵۷ ۶۶۰۲۰۳۸۴۱۷۵ هدفون بی سیم
۱۹
.....
--- ۰۹۱۳XXXX۱۹ ۹۹۰۰۸۶۹۰۸۹۷ هدفون بی سیم
۲۰
زهره جمشیدی
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۰۹ ۴۴۰۲۹۵۴۹۲۳۳ هدفون بی سیم
۲۱
بهمن رهنما
ابریشم ۰۹۱۳XXXX۲۶ ۴۴۰۳۰۸۰۶۱۲۱ هدفون بی سیم
۲۲
مهرداد فیروزی
شیراز ۰۹۹۰XXXX۴۱ ۴۴۰۳۰۹۶۹۰۰۷ اسپیکر
۲۳
حمیدرضا قطبی ورزنه
ورزنه ۰۹۱۶XXXX۴۳ ۱۱۰۲۵۲۶۰۱۸۱ اسپیکر
۲۴
جواد محمودی جهان تیغ
مشهد ۰۹۰۵XXXX۴۷ ۶۶۰۱۲۵۱۳۶۹۶ اسپیکر
۲۵
مصطفی نجمی
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۱ ۴۴۰۲۸۵۲۸۲۲۶ اسپیکر
۲۶
جاسم جرفی
هویزه ۰۹۱۶XXXX۵۱ ۴۴۰۲۸۱۷۸۷۳۸ اسپیکر
۲۷
احمد سرخه زاده
شوش ۰۹۱۶XXXX۲۲ ۴۴۰۳۰۴۳۷۹۹۰ اسپیکر
۲۸
شهناز مصری
اسلامشهر ۰۹۳۹XXXX۳۶ ۹۹۰۰۸۶۵۴۸۸۷ اسپیکر
۲۹
لعیا انوری
تهران ۰۹۳۹XXXX۴۸ ۶۶۰۲۰۱۲۵۵۸۶ اسپیکر
۳۰
حسین چناریان
کرمان ۰۹۱۳XXXX۵۷ ۶۶۰۲۰۲۸۴۴۴۰ اسپیکر
۳۱
حسین جهانی باریکرسفی
تهران ۰۹۱۹XXXX۳۲ ۴۴۰۳۰۳۶۸۶۰۴ اسپیکر
۳۲
مقبول عیسی زهی
سرخس ۰۹۱۵XXXX۲۲ ۱۱۵۰۶۵۵۵۷۰۴۳ اسپیکر
۳۳
....
--- ۰۹۹۹XXXX۶۷ ۵۵۰۷۴۶۸۵۶۸۳ اسپیکر
۳۴
ناصر روستا
بهارستان ۰۹۲۲XXXX۷۲ ۴۴۰۳۰۹۳۶۰۷۳ اسپیکر
۳۵
زهرا مددی
اسلامشهر ۰۹۱۹XXXX۶۱ ۴۴۰۳۰۵۶۹۷۷۶ اسپیکر
۳۶
سجاد مرشدی
ملارد ۰۹۱۰XXXX۹۶ ۹۹۰۰۸۶۵۲۸۳۵ اسپیکر
برندگان دوره چهل و نهم از تاریخ 1398/09/16 تا تاریخ 1398/09/30
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
طاهره بصیرت
تهران ۹۰۳۴XXXX۶ ۴۴۰۳۰۷۰۹۰۸۰ ماشین لباسشویی
۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۲۵ ۷۷۰۱۵۶۹۳۰۴۶ PS4
۳
...
--- ۰۹۰۴XXXX۱۰ ۵۵۰۷۵۴۲۱۲۵۷ PS4
۴
ستاره نوریانی
کرج ۰۹۱۹XXXX۳۵ ۹۹۰۰۸۶۸۶۲۰۸ ساعت هوشمند
۵
...
--- ۰۹۳۰XXXX۹۱ ۴۴۰۲۹۹۸۷۰۲ ساعت هوشمند
۶
حیدر اکبریان
خاش ۹۱۵۱XXXX۲ ۴۴۰۳۰۴۲۷۸۳۵ ساعت هوشمند
۷
محسن فضلعلی
اراک ۰۹۱۸XXXX۴۷ ۳۳۰۰۰۷۶۸۹۱۹ هدفون بی سیم
۸
فائزه سخنور
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۷ ۴۴۰۲۹۲۴۲۲۸۱ هدفون بی سیم
۹
عقیل آشورپور
بندرلنگه ۹۱۷۹XXXX۳ ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۹۸ هدفون بی سیم
۱۰
علی یوسفی
اهواز ۰۹۱۶XXXX۶۰ ۴۴۰۳۰۳۱۲۱۲۰ هدفون بی سیم
۱۱
محسن نوری
تهران ۰۹۹۰XXXX۵۵ ۴۴۰۲۹۵۳۹۲۴۱ هدفون بی سیم
۱۲
فاطمه حسینی نسب
تهران ۰۹۳۵XXXX۸۶ ۴۴۰۳۰۳۶۹۲۳۱ هدفون بی سیم
۱۳
سمانه شخم گر فرد
بیرجند ۰۹۱۵XXXX۹۴ ۴۴۰۳۰۷۰۹۵۵۵ هدفون بی سیم
۱۴
نجمه بهداشت
بم ۰۹۹۰XXXX۰۹ ۵۵۰۷۳۲۹۲۷۴۷ هدفون بی سیم
۱۵
سجاد گلی
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۲۲ ۲۲۰۳۷۴۱۷۶۸۳ هدفون بی سیم
۱۶
آزاده مسرت
اهواز ۰۹۱۶XXXX۰۵ ۴۴۰۲۶۷۷۳۲۵۲ هدفون بی سیم
۱۷
محمدعلی مصطفایی
اندیشه ۰۹۰۲XXXX۰۸ ۴۴۰۳۰۴۳۰۸۶۰ هدفون بی سیم
۱۸
امین نوری
زاهدان ۰۹۱۵XXXX۴۴ ۴۴۰۳۰۷۴۶۹۶۳ هدفون بی سیم
۱۹
ستایش قربانی
تهران ۰۹۱۲XXXX۷۱ ۴۴۰۳۰۴۲۰۶۸۸ هدفون بی سیم
۲۰
...
--- ۰۹۱۰XXXX۷۷ ۴۴۰۲۹۷۶۹۴۲۸ هدفون بی سیم
۲۱
علی فتحی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۲۳ ۲۲۰۳۷۰۷۱۵۱۵ هدفون بی سیم
۲۲
...
--- ۰۹۱۷XXXX۷۵ ۶۶۰۲۰۱۵۴۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
محمود دهقان
بندر عباس ۰۹۱۷XXXX۵۰ ۴۴۰۲۶۸۰۵۸۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
سجاد حضوری
قم ۰۹۳۵XXXX۵۳ ۶۶۰۲۰۱۴۹۳۱۳۵۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
سید عبد محمد لایق نژاد
لنده ۰۹۱۷XXXX۲۲ ۴۴۰۳۰۱۴۵۳۲۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
علی تیرانداز
تهران ۰۹۱۹XXXX۷۵ ۷۷۰۱۶۸۶۳۰۴۶ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
سعید سینایی
تهران ۰۹۳۸XXXX۸۹ ۳۳۰۰۰۵۹۳۳۰۶ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
محمد احدیان پور
شهرضا ۰۹۱۷XXXX۲۵ ۶۶۰۲۰۱۶۰۶۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
حمید دریابار
بندر عباس ۹۱۷۸XXXX۵ ۶۶۰۲۰۱۶۰۶۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
محمد فتوحی
یزد ۰۹۱۳XXXX۷۷ ۴۴۰۲۹۶۷۱۸۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
...
--- ۰۹۱۷XXXX۲۹ ۹۹۰۰۸۳۴۶۷۸۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
...
--- ۰۹۱۲XXXX۹۳ ۴۴۰۳۰۶۰۴۹۳۴ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
نازنین توکلی
ازنا ۰۹۲۲XXXX۴۴ ۹۹۰۰۷۷۳۵۰۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
هانیه درخشی
تهران ۰۹۱۰XXXX۸۴ ۳۳۰۰۰۶۷۶۱۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
...
--- ۹۱۵۹XXXX۸ ۴۴۰۳۰۷۲۷۷۷۵ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
...
--- ۰۹۰۱XXXX۵۷ ۷۷۰۱۶۶۰۸۵۸۳ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و هشتم از تاریخ 1398/08/16 تا تاریخ 1398/09/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
مرتضی محمدی
اصفهان ۹۱۳۲XXXX۵ ۴۴۰۲۸۸۳۵۲۵۱ تلویزیون LED
۲
محمد کولیوند
نهاوند ۰۹۱۸XXXX۹۱ ۶۶۰۲۰۱۵۲۶۶۲ تلویزیون LED
۳
علیرضا زارع
نی ریز ۰۹۱۷XXXX۶۹ ۵۵۰۷۳۲۶۴۹۸۳ جاروبرقی
۴
محمد جواد معینیان
مهریز ۰۹۱۳XXXX۹۵ ۴۴۰۲۹۰۳۴۹۵۱ ساعت هوشمند
۵
جمشید دنیایی
اسلامشهر ۰۹۳۷XXXX۱۳ ۲۲۰۳۹۴۰۷۶۰۲ ساعت هوشمند
۶
رضا دهقانی
ابوموسی ۰۹۳۷XXXX۲۰ ۲۲۰۳۶۷۳۷۷۵۰ ساعت هوشمند
۷
حامد اکبری
ایلام ۹۱۸۱XXXX۰ ۴۴۰۲۶۹۵۴۸۲۹ هدفون بی سیم
۸
رضا قلی زاده
کرج ۰۹۱۲XXXX۷۹ ۳۳۰۰۰۶۵۸۲۸۵ هدفون بی سیم
۹
فرزاد فتاحیان
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۴۱ ۴۴۰۲۶۱۸۲۵۹۵ هدفون بی سیم
۱۰
محمد جواد پژوه
تهران ۹۱۸۹XXXX۳ ۹۹۰۰۸۶۲۵۸۶۲ هدفون بی سیم
۱۱
صالح تدو
قشم ۹۳۵۱XXXX۱ ۷۷۰۱۶۵۱۹۱۱۵ هدفون بی سیم
۱۲
پیام نجفی
تهران ۹۳۰۸XXXX۲ ۶۶۰۲۰۳۳۹۹۲۳ هدفون بی سیم
۱۳
مجید بیگدلی
بندر عباس ۰۹۳۹XXXX۲۶ ۶۶۰۲۰۰۹۲۳۰۳ هدفون بی سیم
۱۴
حمزه چهری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۱۹ ۳۳۰۰۰۶۶۱۰۴۰ هدفون بی سیم
۱۵
میترا عفتی
مشهد ۰۹۱۵XXXX۸۲ ۶۶۰۱۴۰۶۲۴۶۷ هدفون بی سیم
۱۶
حسین آل بویه
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۸۲ ۲۲۰۳۷۶۸۳۴۶۲ هدفون بی سیم
۱۷
تیمور بدره
یاسوج ۰۹۱۷XXXX۱۵ ۶۶۰۲۰۱۳۹۱۸۶ هدفون بی سیم
۱۸
عقیل دهقانی
بندرلنگه ۹۳۸۸XXXX۲ ۴۴۰۳۰۵۳۴۳۸۴ هدفون بی سیم
۱۹
میثم مهدوی پور
اراک ۰۹۱۸XXXX۱۷ ۳۳۰۰۰۶۶۹۵۵۲ هدفون بی سیم
۲۰
سمیه عبدالمالکی
پاکدشت ۰۹۱۹XXXX۳۳ ۱۱۰۲۶۳۵۵۸۷۴ هدفون بی سیم
۲۱
حسن غضنفری
تهران ۰۹۱۲XXXX۹۷ ۶۶۰۲۰۱۲۸۷۴۲ هدفون بی سیم
۲۲
...
--- ۰۹۱۸XXXX۷۶ ۴۴۰۳۰۲۱۰۰۰۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۳
نظیر راهویی
زابل ۰۹۳۷XXXX۶۳ ۴۴۰۳۰۳۴۲۷۶۰ اسپیکر بلوتوثی
۲۴
...
--- ۰۹۳۶XXXX۶۰ ۲۲۰۰۸۳۵۶۷۳۹ اسپیکر بلوتوثی
۲۵
سیامک کناری
تهران ۰۹۱۲XXXX۲۲ ۴۴۰۳۰۶۳۱۳۳۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۶
...
--- ۰۹۳۸XXXX۲۳ ۲۲۰۳۹۰۵۷۸۴۱ اسپیکر بلوتوثی
۲۷
حسن باقری
تهران ۰۹۲۲XXXX۰۲ ۲۲۰۳۰۶۷۵۲۴۳ اسپیکر بلوتوثی
۲۸
الهه حاتمی
بندر عباس ۰۹۹۰XXXX۲۳ ۶۶۰۲۰۱۲۸۵۴۲ اسپیکر بلوتوثی
۲۹
امیر نوروزی
شیراز ۰۹۱۷XXXX۴۰ ۴۴۰۳۲۵۲۳۵۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۰
پیام حیدری
کرمانشاه ۰۹۱۸XXXX۹۲ ۶۶۰۲۰۱۴۹۶۱۹ اسپیکر بلوتوثی
۳۱
فاطمه بنایی خویی
تهران ۰۹۹۱XXXX۲۷ ۲۲۰۰۳۹۰۰۲۶۰۷ اسپیکر بلوتوثی
۳۲
محمد اکرمیان پور
مارگون ۰۹۱۷XXXX۸۵ ۶۶۰۱۴۷۹۹۵۴۸ اسپیکر بلوتوثی
۳۳
ابوالفضل میرزایی
گلپایگان ۰۹۰۱XXXX۸۷ ۲۲۰۳۴۷۵۶۱۰۱ اسپیکر بلوتوثی
۳۴
...
--- ۰۹۳۹XXXX۶۲ ۳۳۰۰۰۶۳۹۱۳۶ اسپیکر بلوتوثی
۳۵
حسین فخیمی
ورامین ۰۹۳۶XXXX۵۵ ۵۵۰۷۲۷۲۴۱ اسپیکر بلوتوثی
۳۶
سید حمیدرضا حسنی
تهران ۰۹۱۹XXXX۹۰ ۴۴۰۳۰۱۱۹۰۰۸ اسپیکر بلوتوثی
برندگان دوره چهل و هفتم از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1398/08/15
ردیف نام و نام خانوادگی شهر شماره تلفن همراه کد برنده جایزه
۱
ناصر سعادت صادق
آزادشهر ۰۹۱۱XXXX۸۵ ۴۴۰۲۹۳۲۴۷۹ ماشین لباسشویی
۲
محمد معینی نژاد
بم ۰۹۱۳XXXX۲۶ ۴۴۰۲۸۸۹۴۳۷۸ PS4
۳
ناصر فیاض پور
کرج ۰۹۳۷XXXX۶۴ ۵۵۰۷۴۳۳۴۲۴۴ PS4
۴
محسن قبادی
تهران ۰۹۱۹XXXX۴۵ ۹۹۰۰۸۴۶۳۹۸۴ ساعت هوشمند
۵
شیلا شریفی
تهران ۰۹۱۲XXXX۵۷ ۹۹۰۰۸۶۹۵۶۷۲ ساعت هوشمند
۶
میلاد دهقانی
بوشهر ۰۹۱۷XXXX۲۰ ۵۵۰۷۲۸۲۴۸۲۱ ساعت هوشمند
۷
...
--- ۰۹۳۵XXXX۶۵ ۵۵۰۸۷۶۵۴۴۶۸ هدفون بی سیم
۸
...
--- ۰۹۱۲XXXX۱۱ ۴۴۰۲۸۲۰۳۸۴۷ هدفون بی سیم
۹
...
--- ۰۹۳۸XXXX۸۳ ۳۳۰۰۰۹۱۱۶۲۵ هدفون بی سیم
۱۰
خالق وردی آقایی
--- ۰۹۰۱XXXX۴۱ ۳۳۰۰۰۸۷۵۷۴۴ هدفون بی سیم
۱۱