کنسانتره پرتقال

غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 3.1-3.4PH
 • 6.5-7.0Acidity
 • -Color
 • 1 ± 63BX

کنسانتره هلو

اسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 3.8-4.0PH
 • 0.9-1.3Acidity
 • -Color
 • 27-28BX

کنسانتره انار

غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 2.9-3.3PH
 • 7-8Acidity
 • 0.7-0.9Color
 • 1 ± 65 BX

کنسانتره انگور سفید

اسپتیک و غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 3-4.5PH
 • 0.7-1.3Acidity
 • 50-60Color
 • 1 ± 65BX

کنسانتره انگور قرمز

غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 3.5-4.5PH
 • 0.7-1.7Acidity
 • 1-1.3Color
 • 1 ± 65BX

کنسانتره خرما

اسپتیک و غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 4.3-5.2PH
 • 0.3-0.6Acidity
 • Min45Color
 • 1 ± 70BX

کنسانتره آلبالو

غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 3.2-3.6PH
 • 6.5-7.5Acidity
 • 1.4-1.8Color
 • 1 ± 65BX

کنسانتره سیب

اسپتیک و غیراسپتیک تهیه شده از :100% میوه طبیعی

آنالیز محصول
 • 3.5-4.0PH
 • 0.2 ± 1.4 Acidity
 • 50-60Color
 • 1 ± 70BX

نوشیدنی لیموناد گازدار

حاوی حداقل 5% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره لیمو، آب گازدار، شکر، طعم دهنده لیمو، اسید سیتریک

نوشیدنی انگور قرمز گازدار

حاوی حداقل 30% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره انگور قرمز، آب گازدار، شکر، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک

نوشیدنی آلبالو گازدار

حاوی حداقل 30% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره آلبالو، آب گازدار، شکر، طعم دهنده آلبالو، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک

نوشیدنی سیب گازدار

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره سیب، شکر، آب گاز دار، طعم دهنده سیب، اسید سیتریک

آبمیوه سیب

حاوی 100% آبمیوه، بدون شکر افزوده تهیه شده از :کنسانتره طبیعی سیب، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 41.52انرژی(کیلوکالری)
 • 0.08پروتئین(گرم)
 • 0.10چربی(گرم)
 • 10.38کربوهیدرات(گرم)
 • 40ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار 6 میوه

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره (آناناس، سیب، انگور، پرتقال)، پوره طبیعی (موز، هلو)، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 40.13انرژی(کیلوکالری)
 • 1.24پروتئین(گرم)
 • 0.05چربی(گرم)
 • 8.68کربوهیدرات(گرم)
 • 0.13ویتامین ث(میلی گرم)

آبمیوه انگور

حاوی 100% آبمیوه، بدون شکر افزوده تهیه شده از :کنسانتره طبیعی انگور، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45.68انرژی(کیلوکالری)
 • 0.50پروتئین(گرم)
 • 0.07چربی(گرم)
 • 11.42کربوهیدرات(گرم)
 • 5.33ویتامین ث(میلی گرم)

لیموناد

حاوی حد اقل 10% آبمیوه طبیعی تهیه شده از :کنسانتره طبیعی لیمو، طعم دهنده طبیعی لیمو، رنگ طبیعی ریبوفلاوین، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45.92انرژی(کیلوکالری)
 • 1.75پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 9.73کربوهیدرات(گرم)
 • 0.14ویتامین ث(میلی گرم)

آب آلبالو

حاوی آبمیوه طبیعی تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آلبالو، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44.04انرژی(کیلوکالری)
 • 0.025پروتئین(گرم)
 • 0.013چربی(گرم)
 • 11.01کربوهیدرات(گرم)
 • 5.35ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار زرد آلو

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی زرد آلو، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 55.58انرژی(کیلوکالری)
 • 1.15پروتئین(گرم)
 • 0.06چربی(گرم)
 • 12.61کربوهیدرات(گرم)
 • 0.15ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار سیب موز

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آب سیب، پوره طبیعی موز، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 49.48انرژی(کیلوکالری)
 • 0.80پروتئین(گرم)
 • 0.25چربی(گرم)
 • 12.37کربوهیدرات(گرم)
 • 24ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار هلو

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی هلو، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 56.21انرژی(کیلوکالری)
 • 1.12پروتئین(گرم)
 • 0.05چربی(گرم)
 • 12.82کربوهیدرات(گرم)
 • 0.26ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار آناناس

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آناناس، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44.96انرژی(کیلوکالری)
 • 0.33پروتئین(گرم)
 • 0.1چربی(گرم)
 • 11.24کربوهیدرات(گرم)
 • 10.70ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار انبه

حاوی 25% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی انبه، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 41.24انرژی(کیلوکالری)
 • 0.40پروتئین(گرم)
 • 0.02چربی(گرم)
 • 10.31کربوهیدرات(گرم)
 • 2.66ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار پرتقال

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی پرتقال، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 42.40انرژی(کیلوکالری)
 • 0.10پروتئین(گرم)
 • 10.60چربی(گرم)
 • 50.66کربوهیدرات(گرم)
 • 0.61ویتامین ث(میلی گرم)

لیموناد

حاوی حد اقل 10% آبمیوه طبیعی تهیه شده از :کنسانتره طبیعی لیمو، طعم دهنده طبیعی لیمو، رنگ طبیعی ریبوفلاوین، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45.92انرژی(کیلوکالری)
 • 1.75پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 9.73کربوهیدرات(گرم)
 • 0.14ویتامین ث(میلی گرم)

آبمیوه سیب

حاوی 100% آبمیوه، بدون شکر افزوده تهیه شده از :کنسانتره طبیعی سیب، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 41.52انرژی(کیلوکالری)
 • 0.08پروتئین(گرم)
 • 0.10چربی(گرم)
 • 10.38کربوهیدرات(گرم)
 • 40ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار زرد آلو

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی زرد آلو، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 55.58انرژی(کیلوکالری)
 • 1.15پروتئین(گرم)
 • 0.06چربی(گرم)
 • 12.61کربوهیدرات(گرم)
 • 0.15ویتامین ث(میلی گرم)

آبمیوه انگور

حاوی 100% آبمیوه، بدون شکر افزوده تهیه شده از :کنسانتره طبیعی انگور، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45.68انرژی(کیلوکالری)
 • 0.50پروتئین(گرم)
 • 0.07چربی(گرم)
 • 11.42کربوهیدرات(گرم)
 • 5.33ویتامین ث(میلی گرم)

آب آلبالو

حاوی آبمیوه طبیعی تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آلبالو، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44.04انرژی(کیلوکالری)
 • 0.025پروتئین(گرم)
 • 0.013چربی(گرم)
 • 11.01کربوهیدرات(گرم)
 • 5.35ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار پرتقال

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی پرتقال، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 42.40انرژی(کیلوکالری)
 • 0.61پروتئین(گرم)
 • 0.10چربی(گرم)
 • 10.60کربوهیدرات(گرم)
 • 50.66ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار سیب موز

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آب سیب، پوره طبیعی موز، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 49.48انرژی(کیلوکالری)
 • 0.80پروتئین(گرم)
 • 0.25چربی(گرم)
 • 12.37کربوهیدرات(گرم)
 • 24ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار هلو

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی هلو، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 56.21انرژی(کیلوکالری)
 • 1.12پروتئین(گرم)
 • 0.05چربی(گرم)
 • 12.82کربوهیدرات(گرم)
 • 0.26ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار آناناس

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آناناس، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 42.96انرژی(کیلوکالری)
 • 0.33پروتئین(گرم)
 • 0.1چربی(گرم)
 • 11.24کربوهیدرات(گرم)
 • 10.70ویتامین ث(میلی گرم)

آب انار

حاوی آبمیوه طبیعی تهیه شده از :کنسانتره طبیعی انار، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44.8انرژی(کیلوکالری)
 • 0.027پروتئین(گرم)
 • 0.012چربی(گرم)
 • 11.20کربوهیدرات(گرم)
 • 10.70ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار انبه

حاوی 25% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی انبه، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 41.24انرژی(کیلوکالری)
 • 0.40پروتئین(گرم)
 • 0.02چربی(گرم)
 • 10.31کربوهیدرات(گرم)
 • 2.66ویتامین ث(میلی گرم)

لیموناد

حاوی حداقل 10% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی لیمو، طعم دهنده طبیعی لیمو، رنگ طبیعی ریبوفلاوین، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45.92انرژی(کیلوکالری)
 • 1.75پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 9.73کربوهیدرات(گرم)
 • 0.14ویتامین ث(میلی گرم)

آبمیوه سیب

حاوی 100% آبمیوه، بدون شکر افزوده تهیه شده از :کنسانتره طبیعی سیب، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 41.52انرژی(کیلوکالری)
 • 0.08پروتئین(گرم)
 • 0.10چربی(گرم)
 • 10.38کربوهیدرات(گرم)
 • 40ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار زرد آلو

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی زرد آلو، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 55.58انرژی(کیلوکالری)
 • 1.15پروتئین(گرم)
 • 0.06چربی(گرم)
 • 12.61کربوهیدرات(گرم)
 • 0.15ویتامین ث(میلی گرم)

آبمیوه انگور

حاوی 100% آبمیوه، بدون شکر افزوده تهیه شده از :کنسانتره طبیعی انگور، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45.68انرژی(کیلوکالری)
 • 0.50پروتئین(گرم)
 • 0.07چربی(گرم)
 • 11.42کربوهیدرات(گرم)
 • 5.33ویتامین ث(میلی گرم)

آب آلبالو

حاوی آبمیوه طبیعی تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آلبالو، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44.04انرژی(کیلوکالری)
 • 0.025پروتئین(گرم)
 • 0.013چربی(گرم)
 • 11.01کربوهیدرات(گرم)
 • 5.35ویتامین ث(میلی گرم)

آبمیوه سیب لیمو

حاوی 100% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی سیب، کنسانتره طبیعی لیمو، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 49انرژی(کیلوکالری)
 • 1.81پروتئین(گرم)
 • 0.05چربی(گرم)
 • 10.75کربوهیدرات(گرم)
 • 0.25ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار 6 میوه

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره( آناناس، سیب، انگور، پرتقال)، پوره طبیعی(موز، هلو)، شکر، اسید سیتریک، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 40.13انرژی(کیلوکالری)
 • 1.24پروتئین(گرم)
 • 0.05چربی(گرم)
 • 8.68کربوهیدرات(گرم)
 • 0.13ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار پرتقال

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی پرتقال، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 42.40انرژی(کیلوکالری)
 • 0.61پروتئین(گرم)
 • 0.10چربی(گرم)
 • 10.60کربوهیدرات(گرم)
 • 50.66ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار سیب موز

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آب سیب، پوره طبیعی موز، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 49.48انرژی(کیلوکالری)
 • 0.80پروتئین(گرم)
 • 0.25چربی(گرم)
 • 12.37کربوهیدرات(گرم)
 • 24ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار هلو

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی هلو، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 56.21انرژی(کیلوکالری)
 • 1.12پروتئین(گرم)
 • 0.05چربی(گرم)
 • 12.82کربوهیدرات(گرم)
 • 0.26ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار آناناس

حاوی 40% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آناناس، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44.96انرژی(کیلوکالری)
 • 0.33پروتئین(گرم)
 • 0.1چربی(گرم)
 • 11.24کربوهیدرات(گرم)
 • 10.70ویتامین ث(میلی گرم)

آب انار

حاوی آبمیوه طبیعی تهیه شده از :کنسانتره طبیعی انار، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44.8انرژی(کیلوکالری)
 • 0.027پروتئین(گرم)
 • 0.012چربی(گرم)
 • 11.20کربوهیدرات(گرم)
 • 10.70ویتامین ث(میلی گرم)

نکتار انبه

حاوی 25% آبمیوه تهیه شده از :پوره طبیعی انبه، شکر، اسید سیتریک، آب
اطلاعات بیشتر »

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 41.24انرژی(کیلوکالری)
 • 0.40پروتئین(گرم)
 • 0.02چربی(گرم)
 • 10.31کربوهیدرات(گرم)
 • 2.66ویتامین ث(میلی گرم)

نوشیدنی آلبالو گازدار

حاوی حداقل 30% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره آلبالو، آب گازدار، شکر، طعم دهنده آلبالو، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45انرژی(کیلوکالری)
 • 0.056پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 45.47کربوهیدرات(گرم)
 • 8.5ویتامین ث(میلی گرم)

نوشیدنی انگور قرمز گازدار

حاوی حداقل 30% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره انگور قرمز، آب گازدار، شکر، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 47انرژی(کیلوکالری)
 • 1.24پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 11,67کربوهیدرات(گرم)
 • 1.5ویتامین ث(میلی گرم)

نوشیدنی انار گازدار

حاوی حداقل 30% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره انار، آب گازدار، شکر، طعم دهنده انار، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45انرژی(کیلوکالری)
 • 0.014پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 11,36کربوهیدرات(گرم)
 • 0.19ویتامین ث(میلی گرم)

نوشیدنی لیموناد گازدار

حاوی حداقل 5% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره لیمو، آب گازدار، شکر، طعم دهنده لیمو، اسید سیتریک

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 50انرژی(کیلوکالری)
 • 0.03پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 12,7کربوهیدرات(گرم)
 • 1.16ویتامین ث(میلی گرم)

نوشیدنی سیب گازدار

حاوی 50% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره سیب، شکر، آب گاز دار، طعم دهنده سیب، اسید سیتریک

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44انرژی(کیلوکالری)
 • 0.8پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 10,8کربوهیدرات(گرم)
 • 15ویتامین ث(میلی گرم)

نوشیدنی انگور سفید گازدار

حاوی 30% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره انگور سفید، آب گاز دار، شکر، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 52انرژی(کیلوکالری)
 • 1.2پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 50.8کربوهیدرات(گرم)
 • 1.47ویتامین ث(میلی گرم)

نوشیدنی بدون گاز ملون بال

حاوی حداقل %25 آبمیوه تهیه شده از :کتنسانتره طبیعی آناناس، پوره طالبی و موز، تکه آناناس، شکر، شربت ذرت، اسیدسیتریک، پکتین، اسیدآسکوربیک، طعم دهنده طبیعی طالبی، آناناس و موز، آب

نوشیدنی بدون گاز پیناکولادا حاوی تکه میوه

حاوی حداقل %25 آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آناناس و نارگیل، تکه آناناس، شکر، شربت ذرت، پکتین، اسیدسیتریک، اسیدآسکوربیک، طعم دهنده طبیعی آناناس و نارگیل، آب

نوشیدنی بدون گاز آلوئه ورا حاوی تکه میوه

حاوی حداقل %25 آبمیوه تهیه شده از :تکه آلوئه ورا، شکر، شربت ذرت، پکتین، اسیدسیتریک، اسیدآسکوربیک، طعم دهنده طبیعی آلوئه ورا، آب

نوشیدنی آناناس حاوی تکه آناناس

حاوی حد اقل 20% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی آناناس، تکه میوه آناناس، شکر، اسید سیتریک، پکتین، اسید آسکوربیک، طعم دهنده طبیعی آناناس، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 43.96انرژی(کیلوکالری)
 • 0.4پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 10.59کربوهیدرات(گرم)
 • 50ویتامین ث(میلی گرم)

نوشیدنی هلو حاوی تکه های میوه هلو

حاوی حداقل 20% آبمیوه تهیه شده از :پوره هلو، تکه های میوه هلو، شکر، اسید سیتریک، اسید آسکوربیک، پکتین، طعم دهنده طبیعی هلو، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 44.12انرژی(کیلوکالری)
 • 0.5پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 10.53کربوهیدرات(گرم)
 • 59ویتامین ث(میلی گرم)

نوشیدنی پرتقال حاوی پرک پرتقال

حاوی حداقل 20% آبمیوه تهیه شده از :کنسانتره طبیعی پرتقال، پرک پرتقال، شکر، اسید سیتریک، پکتین، اسید اسکوربیک، طعم دهنده طبیعی پرتقال، بتا کاروتن، آب

ارزش غذایی در هر 100 میلی لیتر
 • 45.12انرژی(کیلوکالری)
 • 0.43پروتئین(گرم)
 • 0چربی(گرم)
 • 10.85کربوهیدرات(گرم)
 • 37ویتامین ث(میلی گرم)